BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mempel-Śnieżyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problematyka rozwoju lokalnego - kwestie interpretacyjne
Problems of Local Development - Issues of Interpretation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 110-117, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Bariery rozwojowe
Local development, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono interpretację rozwoju lokalnego, genezę koncepcji rozwoju lokalnego. Zawarto w nim próbę usystematyzowania czynników warunkujących ów rozwój. Podjęto także rozważania nad barierami rozwoju w skali lokalnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show different interpretations of local development. The article tries to define the notion of local development which is a very complex matter. In the article there is an attempt to show the factors and barriers of local development, and the conception of local development. The meaning of local development in present economy is also an essential issue in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S.L., Rozwój lokalny jako ważny czynnik przeciwdziałania bezrobociu, [w:] Z. Kaźmierczak (red.), Polityka gospodarcza. Region. Rynek pracy, Wydaw. Specjalistyczne Absolwent, Łódź 1996.
 2. Brol R., Rozwój miasta, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 3. Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 4. Broński K., Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), Zeszyty Naukowe nr 706 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 5. Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 6. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Domański B., Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, [w:] I. Sagan, M. Rzepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze w geografii społecznej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 8. Gałuszka K., Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 9. Heffner K., Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Prace Naukowe Academiae Oeconomicae Sigillum, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 10. Herbst M., Wskaźniki koniunktury dla obszarów subkrajowych, [w:] Koniunktura gospodarcza metropolii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 11. Jałowiecki B., Lokalizm a rozwój, [w:] B. Jałowiecki (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988.
 12. Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 13. Jewtuchowicz A., Globalne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Rozważania na temat glokalizacji, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, Folia Oeconomica nr 186, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 14. Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] F. Kuźnik (red.), Zarządzanie rozwojem gmin w zespołach miejsko-przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1996.
 15. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007.
 16. Korenik S., Innowacja jako podstawa rozwoju lokalnego - próba syntezy doświadczeń z budowy strategii innowacji dla wybranych gmin i powiatów województwa dolnośląskiego, [w:] M. Zalewska (red.), Miejsca innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego. Teoria i praktyka, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław 2007.
 17. Korenik S., Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych, [w:] Z. Przybyła, K. Miszczak (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Wyd. Naukowe KPZK PAN, Zeszyt 236, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2008.
 18. Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 19. Korenik S., Teorie rozwoju regionalnego w świetle zmian społeczno-gospodarczych, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 14, t. I, Zeszyty Naukowe nr 471, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 20. Korenik S., Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 21. Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, [w:] W. Kosiedowski (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 22. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 23. Maik W., Parysek J.J., Klasyfikacja i charakterystyka barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, [w:] B. Gruchman (red.), Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Wyd. Naukowe KPZK PAN, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1978.
 24. Mempel-Śnieżyk A., Terytorialne systemy produkcji jako podstawa rozwoju lokalnego na przykładzie Dolnego Śląska, rozprawa doktorska, Wrocław 2009.
 25. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997.
 26. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
 27. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 28. Piontek F., Piontek B., Transformacja a koncepcje rozwoju - skutki dla kapitału: ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomia, Zeszyt nr 8, Rzeszów 2003.
 29. Wojtasiewicz J., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, [w:] W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn PAN KPZK, Warszawa 1997.
 30. Wojtasiewicz L., Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej, [w:] J. Tarajkowski (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu