BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stryjewski Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Tytuł
Analiza podatności na kryzys 2008-2009 wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie
The Analysis of Susceptibility To 2008-2009 Crisis Among The Enterprises From The Construction Trade Listed On The Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 560-567, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Odległość euklidesowa, Giełda papierów wartościowych, Kryzys przedsiębiorstwa, Budownictwo
Spearman's rank correlation coefficient, Euclidean distance, Stock market, Enterprises crisis, Construction
Uwagi
streszcz., sum.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Praca zawiera analizę wyników finansowych grup budowlanych notowanych na GPW w zależności od struktury produkcji. Do badania wyników grup budowlanych zastosowano cztery miary: przychody ze sprzedaży, wynik operacyjny, wynik brutto i netto. Artykuł pozwala zweryfikować hipotezę o zależności między strukturą produkcji badanych grup budowlanych a ich odpornością na zawirowania powstałe w IV kwartale 2008 i I kwartale 2009 roku. Do weryfikacji hipotezy tej wykorzystano analizę odległości euklidesowych metodą Warda, taksonomiczne miary rozwoju oraz współczynnik korelacji rang Spearmana.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the financial analysis of the construction groups listed on the Warsaw Stock Exchange depending on the structure of the production. Four measures have been adopted to examine the outcome of the construction groups: incomes from the sale of products and services, EBIT, gross profit or loss and net profit or loss. The article verifies the hypothesis about the dependence between the structure of the production of the studied construction groups and their resistance to the turbulences which arose in the fourth quarter of 2008 and in the first quarter of 2009. To verify the above-mentioned hypothesis there were used: the analysis of the Euclidean distance by Ward's method, the taxonomic measures of the development and the coefficient of the Spearman's correlation rank.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., Sokołowski A., Z badań nad efektywnością wybranych procesów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe nr 181, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1984.
  2. Helin A., Sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, BDO, Warszawa 2000.
  3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju, "Przegląd Statystyczny" 1969, 4.
  4. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Obłój K., Zarządzanie na krawędzi - o odpowiedzialności teorii zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2008, 11.
  6. Raport bieżący spółki nr 44/2008 z dnia 22 listopada 2008, www.erbud.pl.
  7. Sobczyk M., Statystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  9. www.pbg-sa.pl/grupa-kapitalowa/informacje-ogolne.html.
  10. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_dynamika_prod_przem_i_budow_mont_07m_2010.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu