BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbińska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Określanie zasięgu procesów transformacji w przestrzeni miast
Designating the Scope of Transformation Process in Urban Space
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 323-341, rys., tabl., bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Miasto, Rewitalizacja miasta, Planowanie przestrzenne miasta, Sytuacje kryzysowe
City, City revitalization, Town spatial planning, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestrzeń miejska stanowi złożony system urbanistyczny, społeczny i gospodarczy, podlegający ciągłym, dynamicznym przemianom. W toku transformacji struktury miejskiej pojawiają się obszary, których funkcjonowanie zostaje z różnych przyczyn zaburzone. Obszary pogrążone w kryzysie charakteryzują się niską jakością życia mieszkańców, pogłębiającą się degradacją przestrzeni fizycznej, życia społecznego i gospodarczego oraz środowiska. Głęboka i wieloaspektowa degradacja przestrzeni miejskiej może być odwrócona jedynie dzięki kompleksowej interwencji, obejmującej działania prowadzone na wszystkich płaszczyznach zjawisk kryzysowych, utożsamianej z rewitalizacją. Działania prowadzone w ramach procesu rewitalizacji, w tym działania inwestycyjne, mogą zaindukować transformację podstaw funkcjonowania rynku nieruchomości na przekształcanym obszarze. Opracowanie ma charakter badawczy. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest określanie granic zasięgu przestrzennego zjawisk kryzysowych. Celem pracy jest ukazanie praktycznych kryteriów wyznaczania zasięgu procesów rewitalizacji w miastach polskich i ich konfrontacja z teoretycznymi podstawami wynikającymi z wytycznych oraz literatury przedmiotu. Przeprowadzona analiza 20 Lokalnych Programów Rewitalizacji wykazała, iż tylko w nielicznych przypadkach określenie zasięgu rewitalizacji poprzedzono audytem miejskim. Poprawnie przeprowadzony audyt miejski nie gwarantował ponadto objęcia procesem rewitalizacji obszarów, które zgodnie z analizami najbardziej tego potrzebują. Zasięg procesu rewitalizacji w dotychczasowych programach był w zdecydowanej większości przypadków kształtowany właściwie dowolnie, prawdopodobnie zgodnie z powszechnymi przekonaniami lub bieżącymi potrzebami remontowymi czy infrastrukturalnymi. (abstrakt oryginalny)

Urban space is a complex material, social and economic system, undergoing continuous and dynamic changes. In the course of the transformation of the urban structure there are areas, which functioning is impaired due to various reasons. Areas affected by the crisis are characterized by low quality of life, intensifying spatial degradation, degeneration of social, economic and environmental features. Profound and multifaceted degradation of urban space can be reversed only by comprehensive intervention - urban regeneration, including actions conducted on all dimensions of the crisis. The activities carried out as part of the process of regeneration, including investment activities, may initiate the transformation of fundamentals of the real estate market on the areas undergoing the process. The main objective of this study is to define the boundaries of the spatial scope of the crisis. The main goal of this study is to present the practical criteria for designation of the scope of urban regeneration in Polish cities and to confront them with the theoretical fundamentals arising from guidelines and literature of the subject. The analysis of 20 Local Regeneration Programmes revealed that only in few cases determining of the scope of urban regeneration has been preceded by urban audit. Furthermore proper urban audit does not guarantee that regeneration process will cover areas which, according to the analysis need it most. The findings of urban audit can be ignored. The scope of urban regeneration processes in current programs in the vast majority of cases has been determined arbitrarily probably in accordance with the common beliefs or current renovation or infrastructure needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W. (2010), Model rewitalizacji miast, Rewitalizacja Miast Polskich, t. 10, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 2. Karwińska A. (2010), Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych, w: Ziobrowski Z., Jarczewski W., Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Rewitalizacja Miast Polskich, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 (2009), Załącznik do Uchwały nr XLIX/728/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. z późn. zm., Bydgoszcz.
 5. Lokalny Program Rewitalizacji Tarnowa - Mościce na lata 2008-2013 (2008), Załącznik do Uchwały nr XXXI/435/2008 Rady Miasta Tarnowa z dnia 29 grudnia 2008 r., Tarnów.
 6. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 (2013), Załącznik nr 1 do Uchwały nr 577/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013 r. z późn. zm., Toruń.
 7. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku (2009), Załącznik do Uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2009 r. z późn. zm., Włocławek.
 8. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2008-2015 (2010), Załącznik do Uchwały nr LXVIII/844/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 czerwca 2010 r. z późn. zm., Zielona Góra.
 9. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach - propozycje zmian prawnych, Część II, Propozycje zapisów Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie rewitalizacji, które mogą być realizowane w okresie programowania polityki spójności 2014-2020 (2013), Instytut Rozwoju Miast.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r. z późn. zm.
 11. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1736.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu