BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii
Expenditures on Research and Development in European Countries, the United States and Japan
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 98, s. 135-151, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka badawczo-rozwojowa, Prace naukowo-badawcze, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku
R&D policy, Scientific-research work, Business strength
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki
Japan, United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza poziomu nakładów na działalność badawczo-rozwojową w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Dane źródłowe stanowiły publikacje Eurostatu Science, technology and innovation in Europe oraz bazy danych dostępne na stronach internetowych Eurostatu. Okresem badawczym objęto lata 2005-2008, ale z powodu braku danych, analizy w niektórych przypadkach mogą być zawężone. Do opracowania wykorzystano dwie miary nakładów na działalność badawczo-rozwojową: GERD i GBAORD. (fragment tekstu)

The aim of the publication was to analyze the level of expenditure on research and development activities in European countries, the United States and Japan. The publication data from Eurostat, between years 2005-2008. Two indexes, GERD and GBAORD, were used to assess the expenditure in this countries. The United States lead in spending on research and development, both as a share in GDP and in absolute terms. Among European countries, Sweden, Finland, Denmark, Germany and France spend the most on R&D. Poland holds on of the last positions. Similarly, Polish entrepreneurs invest too little in this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europe in figures - Eurostat yearbook 2010. Eurostat.
 2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela.
 3. Niskie nakłady przedsiębiorstw na badania i rozwój zagrożeniem dla europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Bruksela 2007, źródło elektroniczne: http://www.euractiv.pl/ gospodarka/artykul/badania-i-rozwoj-ue-wci-w-tyle-za-usa-i-japoni-000710, data dostępu: 22.11.2010.
 4. KOZŁOWSKI T. 2010: Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju. Źródło elektroniczne: www.nauka.gov.pl/.../20100830_Statystyka_ nauki_techniki_i_innowacji_w_krajach_UE_i_OECD.pdf, data dostępu: 29.10.2010.
 5. ŁĄCKA I. 2009: Jednostki badawczo-rozwojowe partnerami innowacyjnych MŚP. [w:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.). Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości - Gdynia, Warszawa.
 6. Nauka i technika w 2008 r., GUS, Warszawa 2010.
 7. PIEKUT M. 2011: Działalność badawczo-rozwojowa w krajach Unii Europejskiej oraz w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Wiadomości Statystyczne, 5, 78-91.
 8. Science, technology and innovation in Europe 2009. Eurostat Statistical Books. Eurostat European Commission.
 9. Science, technology and innovation in Europe 2008. Eurostat Statistical Books. Eurostat European Commission.
 10. Strategia Lizbńska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 11. SZOPIK K. 2006: Stymulanty działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w aspekcie wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 416, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 47, s. 123-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu