BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ancyparowicz Grażyna (Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie), Stanisławski Miłosz (Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
Tytuł
Kryterium fiskalne a procedura nadmiernego deficytu wobec Polski
The Fiscal Criterion and the Excessive Deficit Procedure Against Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 17-30, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), Wskaźniki konwergencji, Dług publiczny, Finanse publiczne
Open Pension Funds (OPF), Exchange Rate Mechanism (ERM II), Convergence indicators, Public debt, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy niniejszego opracowania - analizując dokumenty rządowe oraz oficjalne statystyki dotyczące sektora finansów publicznych, badając założenia, instrumenty oraz sposób realizacji planu konsolidacji sektora finansów publicznych i strategii zarządzania długiem publicznym - podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: Czy przyjęty w 2010 r. (zaktualizowany w 2011 r.) program uzdrowienia finansów publicznych rokuje szanse wypełnienia przez Polskę kryterium fiskalnego w terminie określonym przez Komisję Europejską, tj. do końca 2012 r.? (fragment tekstu)

The formulation of the nominal convergence criteria in the Treaty establishing the European Union was dictated by the need to examine the degree of consistency in the economies of Member States. These criteria enabled verification of their readiness to participate in the Monetary Union. In particular, establishment of the fiscal criterion was aimed to impose financial discipline. Poland participates in the third stage of Economic and Monetary Union on the rights of the State with a derogation, however, it does not exempt our country from fulfilling the fiscal criterion. Exceeding the reference level of the general government sector's deficit triggered EC's initialization of Excessive Deficit Procedure (EDP) against our country in 2009. The answer to this challenge was the Government's plan to consolidate public finances. In 2011, at the cost of raising tax rates and eliminating most of the allowances, while limiting transfers to Open Pension Funds (OFE) and reducing social spending, an improvement of the reference indicators was achieved. Nevertheless, the results after the first quarter of 2012 are not optimistic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANCYPAROWICZ G., Statystyka budżetu państwa i długu publicznego, [w:] Polskie finanse publiczne - stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, (red.) J. Osiatyński, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 2. CLAESSEMS S., KOSE M.A., TERRONES M.E., The global financial crisis: How similar? How different? How costly?, Journal of Asian Economics 21/2010, s. 254.
 3. Dług publiczny. Szeregi czasowe oraz Strategia Zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa wrzesień 2011 r., http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/relacje_z_inwestorami/informacja_ 2012-05.pdf, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=590&id=70515; dostęp dnia 27 lutego 2012 r.
 4. Economic and Monetary Policy, Treaty on European Union 92/C 191/01.
 5. Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const= 1&dzial=153&id=285105&typ=news; dostęp dnia 28 lutego 2012 r.
 6. http://www.mf.gov.pl/_files_/kwartalna/kwartalna_maj_2012.pdf; dostęp dnia 1 czerwca 2012 r.
 7. KARPUŚ P., Oddziaływanie zawirowań sfery finansowej na sferę realną. Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 28.
 8. Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 23 kwietnia 2012 r., http://www.stat.gov.pl
 9. KOSTERNA U., Kryzys obszaru jednowalutowego - potrzeba nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio II Oeconomia, Lublin 2010.
 10. MAGIEROWSKI M., Mechanizm skubania Europejczyków, Rzeczpospolita 5-6 stycznia 2012.
 11. MAŁKIEWICZ A., Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2010.
 12. Ocena ratingowa Polski, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=2122&wysw=2& sub=sub3
 13. Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania, maj 2012, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_...05.pdf
 14. PYKA I., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 15. Ramy strategiczne narodowego planu wprowadzenia euro, Warszawa 2010, http://www. mf.gov.pl.
 16. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, http://www.nbp.pl/
 17. Rozporządzenie Rady w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu [Rada WE 1997b, z późn. zm.].
 18. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [Dz.U. UE z 30.03.2010].
 19. Wstępne wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r., http://www. mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=209&id=284285&typ=news; dostęp dnia 11 maja 2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu