BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hodun Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Żurakowska-Sawa Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii gospodarowania kapitałem obrotowym
Financial Liquidity of Industrial Companies According to Strategies of Working Capital Management
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 67-80, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Gospodarowanie kapitałem, Kapitał obrotowy
Financial liquidity, Industrial enterprises, Capital economizing, Working capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie płynności finansowej w przedsiębiorstwach przemysłowych w zależności od sektora przemysłu oraz strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Obiektami badawczymi były spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Próba badawcza objęła przedsiębiorstwa, które według klasyfikacji stosowanej przez GPW zaliczane są do branży przemysłowej. Doboru obiektów w tym zakresie dokonano w sposób celowy. W celu zapewnienia homogeniczności badanych przedsiębiorstw uwzględniono spółki obecne na GPW w Warszawie we wszystkich latach badanego okresu. Dane do obliczeń pochodzą z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za okres 2004-2009, dostępnych w bazie Notoria Serwis. (fragment tekstu)

The article presents the indicator assessment of the financial liquidity of the industrial companies in different sectors of industry and working capital management strategies. The study included 63 manufacturing companies listed on the Polish Stock Exchange in the period of 2004-2009. The empirical findings show a dependencis between working capital management strategies, and a financial liquidity. A moderate strategy in the scope usually allowed to gain the highest level of effectiveness. Opposite approaches to working capital management do not usually ensure the optimal level of financial liquidity. The highest rates of current liquidity were characteristic of companies in the plastics and pharmaceuticals industry. Companies in the oil and automotive industry reached the lowest levels of quick and cash ratio. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BARTKIEWICZ A.: Wpływ strategii finansowania majątku obrotowego na płynność finansową (na przykładzie spółek giełdowych przemysłu lekkiego). [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1042, Wrocław 2004.
 2. BEDNARSKI L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2007.
 3. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007.
 4. CISEŁ W., NARKIEWICZ J.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2002.
 5. CZEKAJ J., DRESLER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 2005.
 6. ĆWIĄKAŁA-MAŁYS A., NOWAK W.: Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 7. DĘBSKI W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2005.
 8. GABRUSEWICZ W.: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2005.
 9. GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 10. GRZENKOWICZ N., KOWALCZYK J., KUSAK A., PODGÓRSKI Z.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007.
 11. KACZMAREK T.T.: Zarządzanie płynnością finansową małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 12. KUSAK A.: Płynność finansowa - analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 13. Notoria Serwis: Wyniki finansowe spółek giełdowych (CD). 2010.
 14. NOWAK E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 2008.
 15. OLZACKA B., PAŁCZYŃSKA-GOŚCINIAK R.: Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe. Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2007.
 16. ROSS S.A., WESTERFIELD R.W., JORDAN B.D.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
 17. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 18. SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2001.
 19. SKOWRONEK-MIELCZAREK A., LESZCZYŃSKI Z.: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2008.
 20. SZCZEPANIAK J.: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych. Ekorno, Łódź 1992.
 21. SZYSZKO L., SZCZEPAŃSKI J. (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
 22. WALCZAK M. (red.): Analiza finansowa w zarządzaniu. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 23. WASILEWSKI M., CHMIELEWSKA M.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 93, Z.1, Warszawa 2006.
 24. WASILEWSKI M., ZABOLOTNYY S.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 78, Warszawa 2009.
 25. WĘDZKI D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 26. ZALEWSKI H.: Finanse firmy w spółkach i innych podmiotach gospodarczych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu