BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego
Investment Activity of Middle Pomerania Agricultural Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 81-110, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Majątek trwały przedsiębiorstwa
Investment, Agriculture, Rural development, Company's fixed assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań jest określenie skali i struktury aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego. Analizy tej dokonano na podstawie wartości brutto środków trwałych oraz poziomu nakładów inwestycyjnych, które, zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego, obejmują nakłady finansowe lub rzeczowe, a ich celem jest stworzenie nowych środków trwałych, a także rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów majątku trwałego. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono wartości wskaźnika odnowienia środków trwałych, który za T. Sobczyńskim [2009, s. 160] obliczono jako stosunek wydatków inwestycyjnych (wartość nakładów inwestycyjnych) do wartości majątku trwałego (wartość brutto środków trwałych). Analizą objęte zostały podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących w latach 2002-2010 przekraczała 9 osób. (fragment tekstu)

The aim of this study is to determine the scale and structure of the investment activity of Middle Pomerania agricultural enterprises. The analysis was based on the value of investment and gross fixed assets in enterprises employing more than 9 people. The study covered data published by the CSO (GUS). The analyzed companies represent the agricultural sector in the region of Middle Pomerania (the area of Zachodniopomorskie and Pomorskie Voivodships). The period of study covers the years 2002-2010. The study shows that the value of investments in Poland from 2002 to 2008, has grown steadily. From the moment of crisis in global markets investment dynamics decreased. In agricultural enterprises, contrary to others, there was an increase in investment outlays in 2010, compared to the previous period. The agricultural sector was characterized by the lowest share of investments. The participation of agricultural enterprises in the region of Middle Pomerania in investment spending of the surveyed companies was higher than the share of agricultural enterprises in Poland, reflecting the agricultural character of this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARAMYAN L., OUDE LANSINK A., VERSTEGEN J.: Factors underlying the investment decision in energy-saving systems in Dutch horticulture, Agricultural Systems 94 (2007).
 2. BABUCHOWSKA K., MARKS-BIELSKA R.: Realizacja działania PROW 2007-2013 "Modernizacja gospodarstw rolnych" w województwie lubelskim, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 11 (XXVI), z. 4, Warszawa 2011.
 3. BOPKIN G., ONUMAH J.: An Empirical Analysis of the Determinants of Corporate Investment Decisions: Evidenc from Emerging Market Firms, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 33 (2009).
 4. GODLEWSKA-MAJKOWSKA H., ZARĘBSKI P.: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011. Województwo zachodniopomorskie, Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011a.
 5. GODLEWSKA-MAJKOWSKA H., ZARĘBSKI P.: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011. Województwo pomorskie, Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011b.
 6. GOŁĘBIEWSKA B.: Inwestycje i źródła ich finansowania w gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Naukowe SERIA tom XII, z. 3, Warszawa - Poznań - Wrocław 2011.
 7. KUSZ D.: Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 8. MARKS-BIELSKA R., LIZIŃSKA W.: Inwestycje w gospodarstwach rolnych dzierżawiących ziemię w województwie warmińsko-mazurskim, Roczniki Naukowe SERIA, tom XIII, z. 3, 2010.
 9. MIKOŁAJCZYK J.: Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle Polskiego FADN, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., T. 96, z. 3, 2009.
 10. MIKOŁAJCZYK J.: Wyniki ekonomiczne a nakłady inwestycyjne w indywidualnych gospodarstwach rolnych uczestniczących w polskim FADN w zależności od ich typu rolniczego, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Tom 10 (XXV), z. 1, Warszawa 2010.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 12. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 13. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 14. SOBCZYŃSKI T.: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 9 (XXIV), Warszawa 2009.
 15. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2011 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2012.
 16. STEFKO O.: Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 2008, nr 2(8).
 17. STRZELECKA A.: Zmiany w strukturze majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2004-2009, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 166, Wrocław 2011.
 18. SZAFRANIEC-SILUTA E.: Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nr 82 (2010), Warszawa 2010.
 19. SZUK T.: Inwestycje maszynowe w wybranych gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska, Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009.
 20. WASILEWSKA A.: Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nr 78 (2009), Warszawa 2009.
 21. WOŚ A.: Zdolności akumulacyjne gospodarstw oraz inwestycje, [w:] A. Woś (red.), Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1987-1997), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1998.
 22. ZAWADZKA D.: Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego, [w:] D. Zawadzka (red.), Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie, Koszalin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu