BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Influence of the Structural Funds on SMES Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 187-195, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Structural funds, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią fundament każdej gospodarki, bowiem ich funkcjonowanie jest utożsamiane z pozytywnym oddziaływaniem na wzrost gospodarczy kraju. Oddziaływanie to przejawia się głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, które ograniczają tym samym bezrobocie, a także poprzez uczestnictwo tych podmiotów w tworzeniu PKB kraju. Ponadto stanowią źródło przedsiębiorczości i innowacji, wpływając na podnoszenie własnej konkurencyjności, jak i całej gospodarki. Aby firmy z sektora MSP mogły się rozwijać i realizować inwestycje, powinny posiadać odpowiednią ilość środków finansowych. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez firmy z sektora MSP z zewnętrznych źródeł finansowych przybiera różne formy. Mała przedsiębiorczość najczęściej wykorzystuje kredyty, ale również sięga po fundusze gwarancyjne, fundusze venture capital czy fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie wpływu, ostatniego z wyżej wymienionych źródeł finansowania - funduszy strukturalnych, na kształtowanie się możliwości rozwojowych polskich małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

SMEs are known both in Poland and in the whole European Union for the business, whose development is very important for the economy. This influence is caused by the huge number of SMEs and their influence on the labor market or their predispositions towards finding new occasions. However SMEs; are important for the market they have to tackle with some difficulties on the market. One of the main barrier which reduce of possibility growth of this firm are financial difficulties. Most of the structural funds which our country will receive are predicted for SMEs development to strengthen their competitiveness and innovativeness. It is significant to try to show the influence of the structural funds on SME development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczko T., Korzystanie z pomocy publicznej z Unii Europejskiej, [w:] J. Kotowicz- Jawor (red.), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do tynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008,
 2. Daszkiewicz N., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008,
 3. Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r.,
 4. Kubera P., Z badań nad recepcją pomocy inwestycyjnej UE dla MSP. [w:] J. Otto. R. Stanisławski (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II. Wspieranie rozwoju MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Politechnika Łódzka, Łódź 2006.
 5. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005 r.
 6. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin. Warszawa 2007.
 7. Proczek M., Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006, [w:] E. Latoszek (red.), Finansowanie MSP ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 8. Skowronek C., Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a ich możliwości rozwojowe, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Tom IV, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 9. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. 3 uaktual., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 10. Starczewska-Krzysztoszek M" Raport z badań " Monitoring kondycji sektora MSP 2007", Konkurencyjność Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2007. Część /, październik 2007.
 11. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa, styczeń 2009.
 12. Informacja na temat zmian i uproszczeń w systemie wdrażania programów operacyjnych na lata 2007-2013, Departament Koordynacji wdrażania funduszy Unii Europejskiej, Warszawa, styczeń 2009, www.mrr.gov.pl, 5.02.2009 r.
 13. Żołnierski A., Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu