BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słupińska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim w warunkach członkostwa polski w Unii Europejskiej
Instruments Supporting Small And Medium-Sized Enterprises in Łódź Region in the Context of Poland's Membership in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 223-232, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region łódzki
Abstrakt
Przedsiębiorczość małej i średniej skali z racji swojej specyfiki napotyka na szereg barier związanych z podnoszeniem swojej konkurencyjności i innowacyjności, defaworyzujących tę grupę podmiotów gospodarczych w stosunku do dużych przedsiębiorstw. Z racji społeczno-gospodarczej roli, jaką pełnią małe i średnie firmy, Unia Europejska w oparciu o traktatowe derogacje umożliwia stosowanie szeregu instrumentów prawno-finansowych wspierających sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Biorąc pod uwagę niepodważalną znaczenie, jakie dla rozwoju gospodarki odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dostępność środków współfinansujących inwestycje podnoszące konkurencyjność sektora MSP, interesującym wydaje się podjęcie badań służących doskonaleniu mechanizmów transferu tych środków do sektora MSP, a więc wypracowanie jasnych, prostych i zrozumiałych dla wszystkich zainteresowanych procedur i wymogów związanych (fragment tekstu)

Small and medium-sized enterprises faces a number of obstacles in their technological development, innovativeness and competitiveness growth - the ones that place them less favorable market position as compared to big enterprises. Because of the socio-economic role played by SME's sector the European Union - on the basis on treaty derogations - creates legal and financial instruments supporting small and medium- sized firms. Polish SMEs already in the pre-accession period were actively using various support instruments offered by community policies. After 1SI of May 2004 these possibilities has been greatly extended. Small and medium-sized enterprises in Łódź Region demonstrate relatively high level of activity in the absorption of EU funds vis a vis other regions' statistics. This activity is however conditioned by numerous factors. Some of them is linked to the very structure of accessible programmes (priorities and objectives), while some of them belong to external and internal barriers to funds accessibility. The article concentrates on the analysis of both instruments supporting SMEs' development In the Łódź Region and the obstacles hindering utilisation of existing forms of support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Pyciński, S., Żołnierski, A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
  2. Raport końcowy Poziom absorpcji przez MSP środków w ramach SPO WKP, IMC Consulting, PSDB, Warszawa 2007.
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2007- 2013, "Gazeta Wyborcza", http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560, 5723658,Regionalny_ Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Lodzkiego.html.
  4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Załącznik do Uchwały nr 79/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2009 r., Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź, 28 stycznia 2009 r.
  5. http://www.cop.lodzkie.pl/index.php?start=15, 12.02.2009 r.
  6. Wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mm gov.pl/Szukaj/Strony/Results.aspx?k=ocena%20wdra%C5%BCan ia%20RPQ, 12.02.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu