BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Aneta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena wpływu stymulatorów i barier rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach
Impact Assessment Promoters and Barriers to the Development of Innovation in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 233-245, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Bariery rozwojowe, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Development barriers, Innovations, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Peter F. Drucker w swoich pracach jako jeden z pierwszych dowodził, że podstawowym zasobem determinującym rozwój jest wiedza. Wartość tworzona jest obecnie przez produktywność i innowacje, a obie wynikają właśnie z wiedzy. Wykwalifikowani pracownicy, czyli odpowiednio wykształceni praktycy stają się głównym źródłem zysku, marginalizując tym samym zasób pracy, ziemi oraz kapitału rzeczowego i finansowego. Czynnik ten uznany dziś na świecie za nadrzędny zasób, napędzający rozwój nowoczesnych innowacyjnych gospodarek tj. Japonia, Stany Zjednoczone czy kraje Unii Europejskiej, nie byłby jednak możliwy do wykorzystywania w procesach gospodarczych, bez udziału pozostałych materialnych zasobów. Osiągnięcie sukcesu gospodarczego powinno wykorzystywać zatem efekt synergii, rozumiany jako efekt łączenia sił w dziedzinach komplementarnych, ale także pozornie niekomplementarnych. (fragment tekstu)

Area of interest of this article is subject matter related to knowledge and innovation. In the literature of this field, both theoreticians and practicians undertake considerations including issues concerning significance of knowledge and innovation in the present-day world of social and economical countries development, including small and medium sized enterprises development. Particular resource, which is forming and creating the SME development is real and financial capital, which significance, nowadays, undergo marginalization, becomes the subordinate resource in comparison to the factor as knowledge. The knowledge creates innovation processes in transactors, including market economies, which determines one of the basic factors of competitive predominance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery innowacyjności - sonda - BCC, KIG, [w:] http://www.pi.gov.pl/page. php?cat=22&item= 10923.
 2. Bieńkowska A., Bojnowska A., Wałecka K" Zabłocka-Kluczka A., Założenia i wstępne wyniki badań aktywności innowacyjnej organizacji dolnośląskich, [w:] III Konferencja nt. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, http://www.instytut.info/IIIkonf/site/PROGRAM 1 .htm.
 3. Brojak-Trzaskowska M., Pobudzanie dynamizmu innowacyjnego przedsiębiorstw jako wymóg współczesnej gospodarki, [w:] O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutkowski, J. Winiarski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, FRUG, Gdańsk 2008.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, GUS, Warszawa 2006.
 5. Guinet J., Territoriał Devełopment. Technology and the Economy, OECD, Paris 2001.
 6. Bogdanienko J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2004.
 7. Janasz W., Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.
 8. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze unii europejskiej 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy, CeDeWu, Warszawa 2008.
 9. Kondratniuk-Nierodzińska M., Charakterystyka aktywności innowacyjnej firm na Podlasiu, [w:] http://www.instytut.info/IVkonf7referaty/Kondratiuk-Nierodzinska. pdf.
 10. Kryk B" Włodarczyk-Śpiewak W., Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie Polski, [w:] D. Kopycińska (red.). Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin 2006.
 11. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XX wieku, A. Kukliński (red. nauk.), KBN, Warszawa 2001.
 12. Lubos B., Brussa A., Zwiększenie innowacyjności gospodarki iv Polsce - polityka i instrumenty, [w:] P. Niedzielski, J. Guliński, E. Stawasz (red.), Nauka Innowacje - Gospodarka SOOIPP ANNUAL - 2007, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 13. Mazur R., Innowacje jako czynnik podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencja - mity i fakty, SGH, Warszawa - Katowice - Szczecin 2001.
 14. Mikołajczyk B" Przedsiębiorczości i innowacje w polityce Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy- Kania (red.). Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 15. Nogalski B.. Szpiter A., Bariery wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej, AGH, Kraków 2007.
 16. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A.. Karpacz J., Śzpitter A., Stymulatory i hamulce aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym, [w:] Znaczenie innowacji dla rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Politechnika Łódzka, Łódź 2007.
 17. Nowakowska A., Region w tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji, [w:] P. Niedzielski, J. Guliński, E. Stawasz (red.), Nauka - Innowacje - Gospodarka SOOIPP ANNUAL - 2007, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 18. Obłój K, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, Warszawa, PWE 1996.
 19. Oslo Manuał. Guidełines form Collecting and Interpreting Innowation Data, Third Edition, OECD and Eurostat 2005.
 20. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, www.e-mentor. edu.pl.
 21. Poznańska K., Uwarunkowania wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] B. Olszewska (red.), Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 870, Wrocław 2000.
 22. Przedsiębiorczość w Polsce 2007, MG, Warszawa 2007.
 23. Sadowska-Bień J., Innowacje w przedsiębiorstwie, [w:] L.J. Pawłowicz (red.), Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wvbrane, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 24. Sawicka J., Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, SGGW, Warszawa 2000.
 25. Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] J. Kitowski (red.), Ekonomika przedsiębiorstw' w nowych uwarunkowaniach systemowych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
 26. Sokół A., Wiedza jako determinanta aktywizacji zawodowej społeczności wiejskiej w aspekcie rozwoju rynków lokalnych, [w:] E. Skrzypek, K. Piech (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakteryst>ka, zarządzanie, Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa 2007.
 27. Sokół A., Wybrane fundusze UE w rozwoju innowacji i wiedzy na przykładzie Polski Wschodniej - ich znaczenie w retrospekcji oraz perspektywy na lata 2007- 2013, [w:] S. Pangsy-Kania, K. Piech (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rota funduszy i k/astrów, Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa 2008.
 28. Stanisławski R., Ocena znaczenia polityki wspierania rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw MSP w Unii Europejskiej w kontekście potrzeb analizy wewnętrznych uwarunkowań, [w:] P. Niedzielski, J. Guliński, E. Stawasz (red.), Nauka - Innowacje - Gospodarka SOOIPP ANNUAL - 2007, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 29. Wolański R" Wiedza i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - postęp i stagnacja, [w:] III Konferencja nt. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, http://www.instytut.info/IIlkonI7site/PROGRAMl.htm.
 30. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2006.
 31. www.parp.gov.pl.
 32. www.pi.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu