BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Średzińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kita Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w zależności od ich potencjału produkcyjnego
The Economic Situation of Farms in the European Union Countries According to Their Production Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 205-215, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Potencjał przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Rolnictwo
Arable farm, Potential of enterprise, Production enterprise, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy niniejszego opracowania - analizując dokumenty rządowe oraz oficjalne statystyki dotyczące sektora finansów publicznych, badając założenia, instrumenty oraz sposób realizacji planu konsolidacji sektora finansów publicznych i strategii zarządzania długiem publicznym - podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: Czy przyjęty w 2010 r. (zaktualizowany w 2011 r.) program uzdrowienia finansów publicznych rokuje szanse wypełnienia przez Polskę kryterium fiskalnego w terminie określonym przez Komisję Europejską, tj. do końca 2012 r.? (fragment tekstu)

The aim of this paper was to determine the situation of the EU farms in 2009 according to their production potential and to identify changes of the situation compared to 2004. FADN data was used in the paper. Then, grouping farms was conducted by means of cluster analysis. For clusters separated on farm's equipment with production factors the financial indicators and income per farm and per employee were calculated. A more favourable income situation occurs in farms with a more correct relations between the resources of capital and other production factors, although the financial situation of those entities assessed on the basis of financial indicators is not always clearly favourable. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAER-NAWROCKA A., MARKIEWICZ N.: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 97, zeszyt 4, Warszawa 2010.
 2. BAER-NAWROCKA A.: Potencjał produkcyjny rolnictwa i jego wykorzystanie w krajach Unii Europejskiej - analiza typologiczna. Roczniki Naukowe SERiA, tom XII, zeszyt 1, 2010.
 3. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3 (9) 2008a.
 4. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (314) 2008b.
 5. BILSKI S., GOŁAŚ Z.: Czynniki kształtujące dochody indywidualnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (95) 1997.
 6. BŁĄD M.: Zmiany w zasobach, organizacji i wynikach ekonomicznych gospodarstw rolniczych w krajach Unii Europejskiej w kontekście ewolucji wspólnej polityki rolnej. Rozprawa doktorska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
 7. BRATKA V., PRAULIŅŠ A.: Impact of the accession to the EU on the performance of agricultural holdings In the Baltic States and Poland: a comparative study. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW Problems of World Agriculture, volume 3 (XVIII) 2008.
 8. BRZEZIK R., KLANK L., Pokrzywa T., Rajtar J., Zegar J.: Analiza indywidualnych gospodarstw rolnych w latach 1975-1985. Wybrane zagadnienia. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1989.
 9. FABISIAK A.: Adaptacja sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską. Rozprawa doktorska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2009.
 10. GOŁAŚ Z.: Analiza rentowności kapitału w rolnictwie. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1 (11) 2009.
 11. GOŁĘBIEWSKA B., KLEPACKI B.: Czynniki kształtujące dochód rolniczy w gospodarstwach o zróżnicowanym poziomie towarowości. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 88, zeszyt 2, Warszawa 2000.
 12. GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 13. GRABOWSKI S.: Analiza ekonomiczna w rolnictwie. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
 14. KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA Z.: Wykorzystanie analizy składowych głównych w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, tom VI, zeszyt 5, 2004.
 15. KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA Z.: Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad czynnikami determinującymi dochody z działalności rolniczej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 90, zeszyt 2, Warszawa 2003.
 16. LEWANDOWSKI J.: Czynniki kształtujące dochody i spożycie ludności wiejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (148) 1978.
 17. MORA M., RĄCZY W.: Wpływ poszczególnych czynników wytwórczych na produktywność i dochodowość gospodarstw indywidualnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (148) 1978.
 18. MORA M., RĄCZY W.: Zastosowanie funkcji Cobb-Douglasa w badaniach wpływu czynników wytwórczych na produktywność i dochodowość gospodarstw indywidualnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (177) 1983.
 19. NIEZGODA D.: Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 96, zeszyt 4, Warszawa 2009a.
 20. NIEZGODA D.: Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (318) 2009b.
 21. POCZTA W., BAER A.: Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej kandydujących do Unii Europejskiej. [w:] W. Poczta, F. Wysocki (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002.
 22. POCZTA W., PAWLAK K.: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (146) 2010. POCZTA W., ŚREDZIŃSKA J., MRÓWCZYŃSKA-
 23. KAMIŃSKA A.: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76 2008.
 24. ROJEWSKI M., RYCHLIK T., STAŃKO S.: Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1987.
 25. ROMAŃCZUK A.: Określenie poziomu dochodu rolniczego w gospodarstwach indywidualnych za pomocą funkcji f (x1, x2..., xn). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6 (138) 1976.
 26. SOBCZYŃSKI T.: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 9 (XXIV) 2009.
 27. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 28. ZAWOJSKA A.: Problemy rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej graniczących z krajami Unii Europejskiej. [w:] S. Urban (red.) Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską. Tom I, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 29. ZWOLAK J.: Czynniki różnicujące dochód rolniczy w gospodarstwach rodzinnych w makroregionie środkowo-wschodnim. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (91) 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu