BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena znaczenia dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych Pomorza Środkowego
The Evaluation of the Agricultural Income Significance in Middle Pomerania Household Income
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 217-236, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Gospodarstwa domowe, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Indywidualne gospodarstwa rolne
Farm household income, Households, Structure of income and expenditure of households, Individual arable farms
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
Cel badań sformułowano w postaci określenia trzech zadań badawczych: a) określenie źródeł dochodów gospodarstw domowych w Polsce oraz ich struktury, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z indywidualnych gospodarstw rolniczych w latach 1996-2010; b) analiza struktury gospodarstw domowych Pomorza Środkowego - według źródeł powstawania dochodów, w świetle dostępnych danych statystycznych; c) ustalenie udziału dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych Pomorza Środkowego. Populację celu stanowiły wszystkie gospodarstwa domowe (dane dotyczące wysokości i struktury dochodów), gospodarstwa domowe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (dane dotyczące liczby i struktury gospodarstw domowych) oraz indywidualne gospodarstwa rolne (dane dotyczące liczby pracujących i nakładów pracy). (fragment tekstu)

The aim of the paper is formulated by describing three research tasks: a) the identification of income sources of households in Poland, and their structure, with particular emphasis on income from individual farms in the years 1996-2010; b) the analysis of the Middle Pomerania households structure - by sources of income; c) the evaluation of the agricultural income significance in household income of Middle Pomerania. The main source of households' income in Poland was the hired labor, social security and social assistance benefits. Agricultural activity of farms is essential in realizing of the productively farms' function in Poland. Different situation is in the region of Middle Pomerania. Households whose main source of income are pensions determine the largest percentage of the reference population (the greater extent in the Koszalin subregion than in the Slupsk subregion), followed by a household whose main income was wage labor, then farming. During the analyzed period the household income of farmers increased, but these entities are still the socio-economic group, which achieves some of the lowest income. Therefore, the households of farmers looking for alternative sources of income, or a completely abandon the agricultural business, which is confirmed by the decreasing number of farms in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABDULAI A., CROLEREES A.: Determinants of income diversification amongst rural households in Southern Mali, Food Policy, vol. 26, 2001.
 2. ALDERMAN H., PAXSON C.H.: Do the poor insure? A synthesis of literature on risk and consumption in developing countries, Policy Research Working Papers, WPS 1008, The World Bank, October 1992.
 3. BABUCHOWSKA K., MARKS-BIELSKA R.: Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 11 (XXVI), Warszawa 2011.
 4. BYWALEC CZ.: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 5. CZYŻEWSKI A.: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w okresie transformacji gospodarki Polski (1990-2009), Roczniki Naukowe SERiA, tom XII, z. 1, Warszawa 2011.
 6. DREWNOWSKA B.: Zarobki na polskiej wsi rosną w szybkim tempie, Rzeczpospolita nr 2(9122), z dnia 3.01.2012 r.
 7. GRZELAK A.: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 8. GUTKOWSKA K.: Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 9. JERZAK M.A.: Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, [w:] M.A. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystywania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augustyna Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1996.
 10. KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA Z.: Kondycja ekonomiczna rodzinnych gospodarstw rolniczych, [w:] M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 11. KUSZ D.: Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 12. LEŚNIAK-MOCZUK K.: Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 12, Rzeszów 2008.
 13. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, październik 2003.
 14. ŁĘCZYCKI K.: Poziom i dynamika zmian dochodu ogólnego gospodarstw rolniczych w latach 1995-2001, [w:] M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 15. MEERT H., HUYLENBROECK G., VERNIMMEN T., BOURGEOIS M., HECKE E.: Farm household survival strategies and diversification on marginal farms, Journal of Rural Studies, nr 21, 2005.
 16. RAHMAN R.I., MUJERI M.K.: Savings and Farm Investment In Bangladesh: An Analysis of Rural Households, MAP Focus Study Series nr 11, Centre on Integrated Rural Development for Asia and Pacific, Dhaka 2000.
 17. Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 18. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2008.
 20. Rocznik Statystyczny Województw 1999, GUS, Warszawa 1999.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1 NR 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 321/14.
 22. SADEGHI J., TOODEHROOSTA M., AMINI A.: Determinants of Poverty in Rural Areas: Case of Savejbolagh Farmers in Iran, Working Paper nr 0112, The ERF Working Paper Series, Kair 2001.
 23. SAFA M.S.: Socio-economic factors affecting the income of small-scale agroforestry farms in hill country areas in Yemen: a comparison of OLS and WLS determinants, "Smallscale Forest Economics", nr 4(1), 2005.
 24. STANISŁAWSKA J., LIRA J.: Kształtowanie się dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach domowych rolników względem pozostałych grup społeczno-ekonomicznych i jego prognozy na lata 2009-2011, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, zeszyt 3, 2010.
 25. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. Województwo zachodniopomorskie, GUS, Szczecin 2003.
 26. SZOPA B., LESZCZYŃSKA M.: Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto-wieś, [w:] M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 27. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r., Dz.U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040.
 28. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 1996 r., Dz.U. z 1996 r. Nr 34, poz. 147.
 29. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603.
 30. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1072.
 31. WANYAMA M., MOSE L.O., ODENDO M., OKURO J.O., OWUOR G., MOHAMMED L.: Determinants of income diversification strategies amongst rural households in maize based farming systems of Kenya, African Journal of Food Science, nr 4(12), 2010.
 32. WILKIN J.: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.
 33. Witryna internetowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http//www.armir.gov.pl.
 34. ZAWADZKA D.: Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego, [w:] D. Zawadzka (red.), Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie, Koszalin 2008.
 35. ZEGAR J.S.: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji, Studia i Monografie nr 101, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 36. ZEGAR J.S.: Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu