BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kierunki poszukiwań rozwiązań ewidencyjnych dla gospodarstw rolniczych w świetle wyników badań potrzeb informacyjnych menedżerów małych przedsiębiorstw w Polsce
Directions in Searching for Filing Solutions for Farms in Light of Research Results of Information Needs of Small Business Managers in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 287-298, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ewidencja księgowa, Karta podatkowa, Informacje ekonomiczno-finansowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Potrzeby informacyjne
Accounting records, Tax card, Economic and finance information, Enterprise management, Information needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba określenia kierunków poszukiwań rozwiązań ewidencyjnych dla gospodarstw rolniczych w kontekście zaspokajania zapotrzebowania na informacje finansowe w świetle wyników badań dotyczących działalności pozarolniczej. Stanowić to będzie pierwszy krok na drodze do opracowania ram koncepcyjnych rachunkowości rolniczej, spełniających wymogi podatkowe i pozwalających na zaspokajanie podstawowych potrzeb informacyjnych w prowadzących ją gospodarstwach. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is an attempt to identify directions in searching for filing solutions for farms in the context of meeting the demand for financial information in light of research on non-agricultural activities. The results of this research were presented in the first part of the paper. Then, in the basis on the established information needs of managers of small enterprises, the criticism of current filing systems was conducted. In the last part of the paper, addressing the information needs of entrepreneurs to the circumstances of the farm functioning, the paths of relevant filling solutions were proposed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GANC M., Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodów i przepływów pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. Zarzecki D., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Seria "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 38, Szczecin 2011.
 2. GORAJ L., KONDRASZUK T., MAŃKO S., SASS R., POKRZYWA T., WÓJCIK E., Instrukcja pilotażowego prowadzenia uproszczonej wersji rachunkowości w gospodarstwach rolniczych, Warszawa 1995.
 3. JAWORSKI J.: Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie, CeDeWu-WSB, Warszawa 2012.
 4. KURKOWA K., Uproszczone formy ewidencji księgowej na przykładzie Polski i Czech, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. Sojak A., Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 371-381.
 5. MĄDRA M., Zróżnicowanie obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od siły ekonomicznej, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. Zarzecki D., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Seria "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 38, Szczecin 2011.
 6. MANTEUFFEL R., Rachunkowość rolnicza, t. I, PWRiL, Warszawa 1964.
 7. MEIMBERG P., Rachunkowość rolnicza, PWRiL, Warszawa 1971.
 8. WASILEWSKI M., GRUZIEL K., Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych, RNR, Seria G, t. 94, z. 2, Warszawa 2008.
 9. WOJTASZEK Z., Pojęcia i kategorie ekonomiczne w rachunkowości gospodarstw chłopskich, IERiGŻ, Warszawa 1993.
 10. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r. [Raport GUS], www.stat.gov.pl, kwiecień 2011, data dostępu 01.06.2012.
 11. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [PDOF], (Dz.U. 14/2000 poz. 176 z późniejszymi zmianami).
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [UoR], (Dz.U. 76/2002 poz. 76 z późniejszymi zmianami).
 13. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [ZPDOF], (Dz.U. 144/1998 poz. 930 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu