BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzba Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Dyscyplina fiskalna w Unii Gospodarczej i Walutowej warunkiem stabilności euro
Fiscal Discipline in EMU as a EURO Stability Condition
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 170, s. 250-268, tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Budget deficit, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym elementem gospodarki rynkowej jest stabilny pieniądz. Główną instytucją odpowiedzialną za stabilność pieniądza w Unii Gospodarczej i Walutowej jest Europejski Bank Centralny, będący instytucją ponadnarodową. Duży wpływ na stabilność euro wywiera także współpraca makroekonomiczna państw należących do strefy euro, w której ważną rolę odgrywa zdrowa polityka fiskalna. Polityka ta jesst prowadzona samodzielnie przez poszczególne państwa. Niezbędne więc stało się przyjęcie pewnych reguł dyscyplinujących polityki fiskalne poszczególnych państw, określonych przede wszystkim w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Jednak w latach 1999-2010 nie przestrzegano dostatecznie dyscypliny fiskalnej, w większości krajów należących do strefy euro nastąpił więc ogromny wzrost deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego. Stanowi to poważne zagrożenie dla stabilności euro, dlatego poszukuje się skutecznych rozwiązań, które zmuszą kraje strefy euro do przestrzegania dyscypliny fiskalnej. (abstrakt oryginalny)

Stable currency is an important element in market economy. In EMU, the main institution responsible for currency stability is the European Central Bank, which is a supranational institution. Currency stability depends also on macroeconomic co-operation among countries belonging to the euro area, sound fiscal policy being a significant factor in that co-operation. However, fiscal policy is shaped and implemented by each member state on its own. Accordingly, it has been necessary to adopt some regulations imposing some discipline upon fiscal policies of member states. The regulations are specified mainly in the Stability and Growth Pact. In 1999-2010, the fiscal discipline was not observed scrupulously enough, however. As a result, government deficit and government debt increased dramatically in most countries belonging to the euro zone. The situation poses a considerable threat to the stability of euro. Therefore, it is crucial to implement effective measures aimed at forcing the euro area member states to observe fiscal discipline. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bénassy-Quéré A., Boone L., La zone euro en crise, ,,Problemes économiques" 2010, 29 Septembre.
 2. De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 3. EBC, Sytuacje fiskalne, EBC "Biuletyn Miesięczny", grudzień 2010.
 4. EBC, Wyzwania polityki gospodarczej i rozszerzenie, EBC "Biuletyn Miesięczny", 2008, 10. rocznica EBC.
 5. ECB, EMU and the conduct of fiscal policies, ECB ,,Monthly Bulletin" 2004, January.
 6. ECB, Fiscal policy influences on macroeconomic stability and prices, ECB ,,Monthly Bulletin" 2004, April.
 7. ECB, One monetary policy and many fiscal policies: ensuring a smooth functioning of EMU, ECB ,,Monthly Bulletin" 2008, July.
 8. ECB, Price stability and growth, ECB ,,Monthly Bulletin" 2008, May.
 9. ECB, Ten years of the stability and Growth Pact, ECB ,,Monthly Bulletin" 2008, October.
 10. ECB, The effectiveness of euro area fiscal policy, ECB ,,Monthly Bulletin" 2010, July.
 11. ECB, The implementation of the Stability and Growth Pact, ECB ,,Monthly Bulletin" 1999, May.
 12. ECB, The operation of automatic fiscal stabilizers in the euro area, ECB ,,Monthly Bulletin" 2002, April.
 13. ECB, The reform of the Stability and Growth Pact, ECB ,,Monthly Bulletin" 2005, August.
 14. European Commission, Excessive deficit procedure, http://ec.europa.eu/economy_finance (01.02.2011).
 15. European Commission, General Government Data, Part II, http://ec.europa.eu/economy_finance (20.12.2010).
 16. Gronkiewicz-Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, Warszawa 2011.
 17. Marszałek P., Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 18. Oręziak L., Finanse publiczne w krajach strefy euro: skuteczność mechanizmów dyscyplinujących politykę budżetową, [w:] D.K. Rosati (red.), Euro - ekonomia i polityka, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2009.
 19. Oręziak L., Polityka budżetowa w strefie euro, "Bank i Kredyt" 2008, nr 5.
 20. Oręziak L., Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, "Bank i Kredyt" 2005, nr 7.
 21. Patat J.-P., L' ere des banques centrales, Ed. L' Harmattan, Paris 2003.
 22. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Difin, Warszawa 2009.
 23. Rosati D., Dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? [w:] D.K. Rosati (red.), Euro - ekonomia i polityka, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2009.
 24. Rosati D., Kierunki zmian w systemie zarządzania fiskalnego strefą euro, "Ekonomista" 2010, nr 5.
 25. Rosati D., Rozpad strefy euro? Bzdura!, "Gazeta Wyborcza", 17 stycznia 2011.
 26. Wierzba R., Euro - dziesięć lat funkcjonowania, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Difin, Warszawa 2009.
 27. Żukrowska K., Polityka konsolidacji budżetów państw w świetle wymogów Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] D.K. Rosati (red.), Euro - ekonomia i polityka, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu