BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemińska Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Doświadczenia polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych po wprowadzeniu tzw. ustawy deweloperskiej
Experiences of the Polish Market of Real Estate after the Introduction of the So-Called Development Act
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 373-387, rys., bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Deweloper, Regulacje prawne
Real estate market, Real estate housing, Developer, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu autorka podejmuje próbę wstępnej oceny funkcjonowania na polskim rynku mieszkaniowym ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przesłanką wprowadzenia której była przede wszystkim potrzeba ochrony interesów indywidualnego klienta, w tym zwłaszcza jego finansów wpłacanych na poczet kupowanej nieruchomości. Okazuje się, że po dwóch latach od jej wprowadzenia w życie znaczna pula sprzedawanych mieszkań deweloperskich nie jest objęta przepisami wspomnianej ustawy, a zatem stosunkowo niewielka część klientów i deweloperów oraz banków funkcjonuje w oparciu o wprowadzone regulacje. Zgodnie z wcześniejszymi obawami relatywnie duża liczba deweloperów stara się - wykorzystując nieostre zapisy ustawy - opóźnić konieczność jej stosowania, głównie ze względu na wysokie wymagania i restrykcje przewidziane w ustawie. Podobnie tylko część banków oferuje obsługę mieszkaniowych rachunków powierniczych, bez których trudno mówić o ochronie środków wpłacanych przez klientów firm deweloperskich. Z kolei potencjalni klienci rynku mieszkaniowego nie zawsze są świadomi istnienia nowego stanu prawnego dotyczącego pierwotnego rynku mieszkaniowego, co przy wspomnianej dużej rezerwie sektora deweloperskiego nie napawa optymizmem. Pomimo tych uwarunkowań nie można kwestionować potrzeby monitorowania funkcjonowania zapisów ustawy deweloperskiej po to, aby tam, gdzie jest to konieczne, poprawiać skuteczność ich stosowania. Na bazie zaprezentowanych zachowań głównych grup podmiotów objętych ustawą autorka wskazuje kierunki potrzebnych korekt zapisów analizowanej regulacji prawnej. (abstrakt oryginalny)

In the study the author is making an attempt of the preliminary assessment of the functioning on the Polish housing market of the act on the protection of rights for the buyer of the housing unit or a detached house, the premise of whose introduction was above all the need of the protection of the interests of the individual customer, and especially his funds paid towards the purchase of real estate. It turns out that after two years from the enforcement of the above mentioned act the considerable part of sold development flats are not included in its regulations, so relatively a small proportion of customers, developers and banks is functioning according to enforced regulations. As it had been feared, relatively a substantial number of developers are trying - using imprecise statements of the act - to delay the necessity for it to apply mainly on account of high requirements and restrictions included in the act. Similarly, only some banks offer the handling of housing trust accounts, without which it is hard to talk about the protection of funds paid by customers of development companies. On the other hand, prospective clients of the housing market are not always conscious of there being a new legal status concerning the primary housing market which together with the mentioned huge restraint of the property sector does not look very promising. In spite of this conditioning, one cannot question the need of monitoring the functioning of the notations of the development act in order to, where it is necessary, improve the effectiveness of its applying. On the basis of presented ways of behaving of major groups of entities whom the act concerns, the author is showing the main directions of needed corrections of the notations of the studied legal regulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczak G. (2013), Deweloperzy nadal budują za pieniądze klientów, "Rzeczpospolita" z dnia 11.12.2013.
 2. Burzak A., Okoń M., Pałka P. (2012), Komentarz do art. 37 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Lex Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 3. Gliniecki B. (2012), Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Lex Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 4. Lalowicz K. (2012), Zrównoważony rozwój usług deweloperskich w Polsce, w: Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2011, Jemczura T., Kretek H. (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz.
 5. Rejestr klauzul niedozwolonych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://uokik.gov.pl/rejestr, dostęp dnia 15.03.2014.
 6. Raport. Konsument na rynku deweloperskim (2014), UOKiK, Warszawa.
 7. Rekomendacja w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, (2012), Związek Banków Polskich, Warszawa.
 8. Rynek mieszkaniowy w Polsce, IV kwartał 2013 r., Reas, www.reas.pl, dostęp dnia 10.03.2014.
 9. Tułodziecka A., Heropolitańska I. (2012), Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Zeszyt Hipoteczny 29, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa.
 10. Ustawa deweloperska w praktyce - perspektywa uczestników rynku; debata z dnia 5.02.2014 r., UOKiK, www.uokik.gov.pl, dostęp dnia 28.02.2014.
 11. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U. Nr 232, poz. 1377.
 12. Uzasadnienie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 9 czerwca 2011 r. (2011), Druk nr 4349, Sejm 2011, www.sejm.gov.pl, dostęp dnia 15.03.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu