BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lament Marzanna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym a kryzys finansowy
Supervision over the Insurance Market and the Financial Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 105, s. 118-124, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia gospodarcze
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynek ubezpieczeniowy, Sektor ubezpieczeniowy, Nadzór ubezpieczeniowy
Financial crisis, Insurance market, Insurance sector, Insurance supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek ubezpieczeniowy jako część rynku finansowego jest zagrożony kryzysem finansowym. Wynika to przede wszystkim z bezpośrednich powiązań z rynkiem nieruchomości, funkcjonowania zakładów ubezpieczeń w ramach grup kapitałowych i powiązań z bankami, a także z ogólnego osłabienia sytuacji makroekonomicznej. W warunkach kryzysu finansowego wzrasta rola nadzoru ubezpieczeniowego, który powinien dostosować zasady i metody oceny do zmienionej rzeczywistości. Proces oceny zakładów ubezpieczeń powinien zmierzać w kierunku zagadnień związanych z procesem zarządzania ryzykiem, a w warunkach kryzysu w sposób szczególny powinien się koncentrować wokół zagadnień, które mogą wywołać zakłócenia na rynku ubezpieczeniowym, tj. związanych z polityką lokacyjną oraz uczestniczeniem w grupach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

The insurance market as a part of financial market is in danger of financial crisis. It results from direct connections with the real estate market, the insurance company's functioning in capital groups and connections with banks and from the general weakening of economic situation. In the conditions of financial crisis there is an increase of the role of insurance supervision which should adapt rules and methods of estimation to the changed reality. The estimation of insurance companies process should aim at problems connected with the risk management process and in the conditions of crisis should especially focus on problems which could cause disruption on the insurance market, i.e. connected with investment politics and participating in capital groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lament M., Skutki kryzysu finansowego w aspekcie ryzyka funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, Konferencja Naukowa Kryzys na rynkach finansowych a rozwój gospodarczy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk, 14-16 czerwca 2009.
  2. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Difin, Warszawa 2009.
  3. Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
  4. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2007, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
  5. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2008, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
  6. Ubezpieczenia 2007, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2008.
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz. 1151, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu