BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmietana Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej
The Idea of Responsible Property Investment (RPI) in Property Development Activity
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 421-436, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Inwestycje w nieruchomości, Deweloper, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
Investments in real estate, Developer, Corporate Social Responsibility (CSR), Socially responsible investing (SRI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakładająca budowanie zaufania, społecznej odpowiedzialności oraz wartości publicznej ma swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu polityki przestrzennego zagospodarowania. Przedsiębiorstwa deweloperskie uczestniczące w kształtowaniu przestrzeni powinny w sposób odpowiedzialny formułować założenia polityki inwestycyjnej w realizacji celów biznesowych, uwzględniając kryteria związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem organizacyjnym. Równocześnie przedsięwzięcia te realizowane zgodnie z ideą odpowiedzialnych inwestycji nieruchomościowych mają umożliwiać maksymalizowanie pozytywnych (przy założeniu minimalizowania negatywnych) efektów posiadania, zarządzania i rozwoju nieruchomości na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Aplikacja strategii RPI ma pomagać przedsiębiorstwu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez posiadanie w portfelu nieruchomości zrównoważonych, eksponując odpowiedzialność przedsiębiorstwa inwestującego w nieruchomości za ich wpływ na środowisko. Realizacja zasad ESG ma wspierać RPI, przyczyniając się do zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem produkcyjnym i pozaprodukcyjnym przedsiębiorstwa, zwiększając produktywność jego aktywów. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne i zaangażowane w realizacji strategii RPI dąży do sformułowania misji, której realizacji ma służyć określony system zarządzania. W artykule przeanalizowano dylemat odpowiedzialności dewelopera i innych uczestników przedsięwzięć nieruchomościowych za realizację RPI, korzyści, jakie może osiągnąć organizacja, wdrażając strategię RPI, a następnie procedurę jej aplikacji z kluczowym etapem, jakim jest zdefiniowanie misji w formułowaniu strategii RPI. Na przykładzie spółek giełdowych WIG-Deweloperzy - reprezentatywnych podmiotów dla branży deweloperskiej w Polsce - wykazano znaczenie RPI dla sektora deweloperskiego poprzez analizę ogłoszonych misji z odwołaniem do koncepcji. Analiza założeń polityki inwestycyjnej deweloperów, w której określane są kryteria dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych, miała potwierdzić stosowane standardy wpływające na zrównoważenie nieruchomości, które poddawane są procesom deweloperskim. (abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable property development which postulates the building of trust, social responsibility and public value is reflected in the shaping of spatial development policy. Property development enterprises participating in the shaping of the space should responsibly formulate the principles of investment policy in the realisation of business objectives, taking into account criteria related to the environment, society and organizational governance. Property development projects implemented in accordance with the idea of responsible property investment are expected to maximize positive and minimize negative effects of property ownership, management and development for the benefit of the society and the environment. The application of the RPI strategy is meant to help enterprises achieve a competitive advantage by including sustainable property in their portfolios, which proves that they are responsible for the environmental impact of the property in which they have invested. The implementation of ESG principles is expected to support RPI by helping increase the management efficiency of the productive and non-productive company property by increasing the productivity of company assets. A responsible enterprise involved in the implementation of the RPI strategy seeks to create a mission supported by a specific management system. This paper aims to analyse the issue of responsibility for the implementation of RPI held by the property developer and other parties involved in real estate projects, the benefits of the implementation of RPI for the company and finally, the RPI application procedure with the key step seen as defining the mission when formulating the RPI strategy. The author intends to prove the importance of RPI for the property development sector on the example of WIG-Developers - listed companies which represent the property development industry in Poland - by analysing the announced mission statements with reference to the concept. The analysis of property developers' investment policy principles which include the criteria for making investment decisions seeks to corroborate the applied standards affecting the sustainability of real estate subjected to property development processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual benchmarking report (2012), ISA Research report: benchmarking 2012. ISA - the International Sustainability Alliance, www.theisa.org.
 2. Belniak S., Głuszak M., Zięba M. (2013), Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Building responsible property portfolios (2008). A review of current practice by UNEP FI and PRI signatories. UNEP Finance Initiative 2008. Innovative financing for sustainability, www.unpri.org/property and www.unepfi.org, dostęp dnia: 06.03.2014.
 4. Deloitte, GPW (2011), Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm (2011), RESPECT Index. Raport z badania.
 5. Europejskie Standardy Wyceny 2012 (2013), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 6. GEObriefing (2007). Un document du group de travail sur l'immobilier (GTI) de l'IF du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, 2007. UNEP Finance Initiative. Innovative financing for sustainability, www.unpri.org/property,www.unepfi.org.
 7. Jowsey E. (2011), Real Estate Economics, Palgrave Macmillan.
 8. Kalinowski J. (2012), Konspekt stanowiska komitetu standardów rachunkowości "działalność deweloperska", Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasad rachunkowości stosowanych do działalności deweloperskiej - projekt, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 9. Marcinek K. (2012), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości, w: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia, Zeszyt Naukowy "Studia Ekonomiczne" nr 104, Marcinek K. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 10. Portfele indeksów, WIG-Deweloperzy, http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#WIG-DEWEL, dostęp dnia: 25.11.2013.
 11. Responsable et engage (2009), Premier d'une série de guides sur l'investissement immobilier responsible, RPIC, UNEP Finance Initiative, Innovative financing for sustainability, www.unpri.org/property; www.unepfi.org, dostęp dnia: 03.03.2014.
 12. Responsible property investment. What the leaders are doing (2012). Report, Produced by the Property Working Group of the United Nations Environment Programme Finance Initiative, dostęp dnia: 06.03.2014.
 13. Siemińska E. (2013), Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu