BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewnik-Filipkowska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rozwój infrastruktury i usług społecznych na rynku domów pomocy społecznej w świetle teorii zrównoważonego rozwoju
Development of Infrastructure and Social Services Market and Sustainable Development
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 523-536, rys., tabl., bibliogr. 24 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Polityka społeczna państwa, Rozwój zrównoważony, Analiza rynku
Social assistance, Social policy, Sustainable development, Market analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące potrzeby współcześnie żyjących pokoleń w zakresie opieki społecznej i niekorzystne zmiany demograficzne oraz szerokie znaczenie terminu "zrównoważonego rozwoju" są uzasadnieniem dla niniejszych badań. W opracowaniu dokonano identyfikacji specyficznych czynników wpływających na podejmowanie inwestycji w sektorze inwestycji infrastrukturalnych oraz przedstawiono i przeprowadzono analizę rynku domów pomocy społecznej. Opracowanie zamyka wskazanie barier i szans rozwoju tego "młodego", ciekawego, ale i wymagającego rynku. W kontekście rynku domów pomocy społecznej trzeba bowiem mówić o konieczności zrównoważonego rozwoju - czyli zachowaniu równowagi między celami społecznymi a ekonomicznymi. Jednocześnie zrównoważony rozwój ma wymiar szerszy - bowiem obok rozwijania infrastruktury ekonomicznej nakłady winny być ponoszone na rozwój infrastruktury i sieci społecznych. Szeroko pojmowany rozwój zależy bowiem od zachowania równowagi między rozwojem wszystkich zasobów, dla dobra przyszłych, ale i obecnych pokoleń. (abstrakt oryginalny)

Growing needs of modern living generations in the field of social welfare, unfavourable demographic changes and sustainable development justify this study. The study includes identification of specific factors which affect decisions relating investment in infrastructure and presents analysis of social care homes. Finally, the research presents barriers and opportunities for development of this young, interesting, but difficult market. Sustainable development, which includes maintaining balance between economic and social objectives, is a very important context for social care homes market development. In a wider dimension, sustainability means simultaneous development of economic and social infrastructure as the general development depends on the balance between development of all resources for benefits of future generations, but also for benefits of present ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski J., Nowosielski T. (2013), Zrównoważony rozwój nowym paradygmatem rozwoju gospodarczego, w: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój, Klimek H., Nowosielski T. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk.
 2. Grabusińska Z. (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 3. Herbst I. (2008), Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnB Nord, Warszawa.
 4. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2012 (2013), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 5. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy społecznej (2006), Warszawa, Najwyższa Izba Kontroli, kwiecień, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,250.html, dostęp dnia 13.05.2013.
 6. Kamińska T. (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Krzemiński J. (2014), Niespokojna przyszłość domów spokojnej starości, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/niespokojna-przyszlosc-domow-spokojnej-starosci/, dostęp dnia 04.05.2014.
 8. Marcinek K. (2014), Wprowadzenie do inwestowania, Wyd. UE, Katowice.
 9. Mikita M., Pełka W. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, Poltex, Warszawa.
 10. Nitecki S. (2012), Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej, "Roczniki Administracji i Prawa", Vol. 12.
 11. Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok2012 (2013), Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, listopad, http://www.gdansk.uw.gov.pl/at-tachments/article/839/Ocena%20stanu%20i%20skuteczno%C5%9Bci%20pomocy%20spo%C5%82ecznej%20wojew%C3%B3dztwa%20pomorskiego%20za%20rok~.pdf.
 12. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. RREEF (2005), Understanding Infrastructure, RREEF Real Estate and Infrastructure Research, London.
 14. Rudnicka M., Surdej A. (2013), Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 15. Sierpowska I. (2009), Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Strange T., Bayley A. (2008), Sustainable Development. Linking Economy, Society, Environment. OECD, Paris.
 17. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010 (2010), Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa.
 18. Szulz B. (2010), Dom pomocy społecznej jako forma wsparcia i opieki nad osobami starszymi, w: Elan vital v priestore medzigeneraćnych vzt'ahov, Balogova B. (red.), Univerzitna kniznica Preśovskej univerzity v Preśove.
 19. Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r., poz. 118.
 20. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.
 22. Wojewnik-Filipkowska A. (2007), Inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w nieruchomości finansowane na zasadach Project Finance, w: Strategie inwestowania w nieruchomości, Dziworska K., Geurts T. G., Lorens P. (red.), Urbanista, Warszawa.
 23. Wybrane informacje o ponadgminnych oraz gminnych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej, wg stanu na dzień 31.XII.2012, (2013), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wrzesień.
 24. Założenia do strategii innowacyjności i efektywności gospodarki (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 6 sierpnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu