BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otola Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zdolność inwestycyjna gmin w aspekcie absorpcji funduszy unijnych
Investment Ability of Local Government in the Aspect of the Absorption of European Union Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 261-269, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Inwestycje gminne
EU funds, District investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Realizacja przedsięwzięć gminnych z środków unijnych sprowadza się przede wszystkim do inwestycji rzeczowych dotyczących infrastruktury. Najczęściej inwestycje realizowane przez gminy dotyczą budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji, budowy dróg, mostów. Bardzo istotną, choć może nie do końca docenioną inwestycją jest podnoszenie jakości kapitału ludzkiego. W obecnym okresie programowania, tj. 2007-2013, wśród badanych gmin złożono wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, część z nich została już pozytywnie rozpatrzona. Działania w tej dziedzinie obejmują szkolenia, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży czy też integrację lokalnej społeczności. Również projekty, których efekty widoczne są dopiero po kilku latach cieszą się małą popularnością. Do projektów takich należy zaliczyć projekty dotyczące badań i innowacji, rozwoju technologicznego, budowy społeczeństwa informacyjnego oraz inwestycji w nowoczesne technologie. Niewiele gmin wykorzystuje także inwestycje w infrastrukturę otoczenia biznesu, czyli parki technologiczno-przemysłowe czy inkubatory przedsiębiorczości.(fragment tekstu)

Many local governmcnt iiwestments are financed at involvement financial means coming from different sources. The accession of Poland into structures of European Union Ict local government units for the absorption of financial mcans coming from Structural Funds. Presenting the results of rcsearches of using EU funds carried out in local governments of the Częstochowa subregion is an a i ni of the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Rudzka-Lorentz, J. Sierak: Zarządzanie finansami w gminach. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. II. Sochacka-Krysiak. SGH, Warszawa 2006. s. 218.
 2. A. Zimny: Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 9.
 3. I. Otola: Synergy Ęffects in the Aspect of LocoI Developme.nl of Communilies. International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe 1/2007, s. 62-74.
 4. L. Patrzałek: Finanse samorządowe. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 5. A. Kopańska: Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2003.
 6. A. Zachorowska: Inwestycje jako stymulator rozwoju obszarów wiejskich regionu częstochowskiego. W: Zarządzanie a dywersyfikacja na obszarach wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską. Red. E.Gurgul, P. Bartkowiak. WNT, Warszawa 2001.
 7. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003.
 8. M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN, Warszawa 2005.
 9. J. Szlachta: Europejskie mechanizmy polityki regionalnej. W: Podstawy polityki regionalnej. Zeszyt Reforma Administracji Publicznej. Departament Reform Ustrojowych Państwa KPRM, Warszawa 21/1999.
 10. Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2002.
 11. I. Otola: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a rozwój lokalny. W: Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw. Red. K. Głębocki. Wyd. WZPCz, Częstochowa 2005.
 12. M. Ziółkowski: Proces formułowania strategii rozwoju gminy. W: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny. Red. M. Majchrzak, A. Zalewski. Monografie i Opracowania nr 483, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu