BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi jako determinanta rozwoju rachunkowości budżetowej
New Public Management as the Determinant of Deyelopment of Budget Accountancy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 204-211, tab., rys.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Finanse publiczne, Rachunkowość budżetowa, Zarządzanie finansami
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), Public finance, Government accounting, Financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zazwyczaj rachunkowość budżetowa jest postrzegana jako system informacji ex posi. służący wyłącznie w celach sprawozdawczych. W dobie nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi (New Public Management) rośnie rola systemu informacyjnego rachunkowości budżetowej. Nowoczesna rachunkowość sektora finansów publicznych powinna stac się narzędziem umożliwiającym zwiększenie skuteczności i efektywności działańiajednostek budżetowych oraz optymalizacji zarządzania finansami publicznymi. Cele artykułu to: przedstawienie rachunkowości jako systemu informacyjnego, klon | może wspomagać zarządzanie oraz charakterystyka rachunkowości zadaniowej, pozwalają- J cej w efektywny sposób zarządzać wydatkami publicznymi. Integracja Polski z Unią Europejską powoduje konieczność rozwoju rachunkowości. | Główny akcent jest kładziony na porównywalność danych księgowych oraz na konieczność | harmonizacji zasad rachunkowości w skali światowej. Podobnie jest w przypadku rachunkowości budżetowej. Występuje potrzeba jej rozwoju i standaryzacji zasad. W skali międzyna-J rodowej działaniami tymi zajmuje się Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowo-j ści, w której ramach został utworzony Komitet Sektora Publicznego (Public Sektor Com^ tee - PSC), zajmujący się koordynacją ogólnoświatowych zasad i wymogami w zakresie sprawozdawczości finansowej, ewidencji ksiegowej i audytu podmiotów zaliczanych do sektora publicznego1. Od grudnia 2004 roku Komitet Sektora Publicznego zaczął funkcjonować pod nową nazwą: Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (International Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB). Rada tworzy, rozwija i propaguje programy w zakresie zarządzania finansowego i odpowiedzialności w podmiotach sektora publicznego(fragment tekstu)

Question new public management and the possibi lity of adaptation to this idea of the informac system of accountancy was introduced in the article. Execute the profiles of the notion of task •countancy and introduce the tools of the accountancy which can be applied in the management(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Winiarska. M. Kaczurak-Kozak: Rachunkowość budżetowa. Oficyna Wolters Kluwer Business. W ków 2007. s. 34
  2. W.Gos.Ogólne zasady rachunkowości. W: Rachunkowość finansowa według znowelizowanej ustawy rachunkowości. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2002. s.11
  3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. ODDK- Gdańsk 2008. s. 125.
  4. M. Jastrzębska: Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999, s. 76.
  5. T. Lubińska, A. Lozano-Platonoff, T. Strąk: Budżet zadaniowy - racjonalność przejrzystość - stateczność. "Ekonomista" 2006. nr 5, s. 647-666. za: Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red. T. Lubińska. Difin. 2009. s. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu