BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymanow Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wpływ niekorzystnej struktury agrarnej na decyzje migracyjne z obszarów wiejskich
The Impact of Unfavorable Agrarian Structure on Decisions to Migrate from Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 17-22, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Struktura agrarna, Migracja ludności, Przyczyny migracji
Rural areas, Agrarian structure, Population migration, Reasons for migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wpływ niekorzystnej struktury agrarnej i związane z tym negatywne tendencje w kształtowaniu się rolniczej przestrzeni produkcyjnej na decyzje migracyjne. Pokazano potencjał rolnictwa południowo-wschodniej Polski na tle państw UE. Zaprezentowano opinie przyszłych potencjalnych kierowników gospodarstw w odniesieniu do czynników determinujących podtrzymanie bądź zaniechanie działalności rolniczej w kontekście teorii czynników migracyjnych push-pull. Z przeprowadzonych badań wynika, iż migracja w ciągu ostatnich 10 lat stała się w badanym obszarze masowym zjawiskiem. 85% wskazało na znaczenie czynnika niekorzystnej struktury agrarnej w podjęciu decyzji o migracji. (abstrakt oryginalny)

The articles presents the impact of a poor agrarian structure and related negative tendencies of the development of the agricultural production space on migration decisions. The agricultural potential of the southern and eastern Poland is presented against the backdrop of the rest of the country and EU Member States. Also, opinions potential farm managers regarding factors determining whether agricultural activities will be continued or abandoned are considered in the context of the theory of push-pull migration factors. Results show that migration has become a mass phenomenon in the researched area during the past decade. At least one close relative has left every other farm and in the case of distant relatives or neighbors nearly all farms (all respondents) report migration. Among respondents, 85% stated that the decision to migrate has been impacted by the unfavorable agrarian structure, whereas to one in four respondents that factor has been very important. Respondents state that the establishment of highly profitable specialized farms, consolidation processes and increase of the agricultural production profitability mostly due to increasing food prices are antidotes against the migration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bożyk P. i in. 1999: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa.
  2. Charakterystyka Gospodarstw Rolnych. 2008: GUS, Warszawa.
  3. Dębowska O. 2007: Migracje - wyniki aktualnych badań i analiz. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków.
  4. Górny A, Kaczmarczyk P. 2003: Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Seria Prace Migracyjne. ISS UW, Warszawa.
  5. Krzeczunowicz A. 2006: Globalizacja, geneza, zasięg, konsekwencje. Educator, Częstochowa.
  6. Leśniak-Moczuk K. 2007: Zagraniczna emigracja zarobkowa na obszarach wiejskich Podkarpacia. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów trans granicznych. Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  7. Musiał W. 2007: Wiejskie obszary górskie w procesie przemian społeczno-gospodarczych. IRWiR PAN, Warszawa.
  8. Okólski M. 2005: Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie. Scholar, Warszawa.
  9. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2009: GUS, Warszawa.
  10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 2007. GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu