BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kiełbasa Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Poziom życia ludności wiejskiej w Polsce
The Standard of Living Rural Population in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 50-54, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Ludność wiejska, Poziom życia, Dochody gospodarstw domowych
Rural areas, Rural population, Living standard, Household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono wybrane czynniki wpływające na poziom życia oraz realizację potrzeb ludności wiejskiej w porównaniu z mieszkańcami miast. Wskazano wielkość populacji zagrożonych niewystarczającym zaspokojeniem potrzeb według różnych podejść - absolutnych i względnych, obiektywnych i subiektywnych. Przedstawiono również zróżnicowania dochodów oraz subiektywną deprywację potrzeb. Zwrócono uwagę na rosnącą polaryzację wśród ludności wiejskiej, co przejawia się m.in. coraz większym poziomem współczynnika Giniego. Zauważono, że poziom życia ludności wiejskiej w dużym stopniu odbiega od poziomu ludności z dużych miast. (abstrakt oryginalny)

The article discusses selected factors affecting the quality of life and the needs of rural population as compared to urban residents. The discussion indicates the size of populations at-risk of insufficient need satisfaction using various approaches - the absolute and relative terms, the objective and subjective. It also presents diversification of income and the subjective deprivation of needs. The paper highlights the growing polarization among the rural population, which manifests itself in an increasing value of the Gini coefficient. Overall, results indicate that the rural population standard of living largely differs from that of population in large cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r. 2011: GUS, Warszawa.
 2. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. 1996: Kategoria minimum egzystencji. [W:] Polska bieda. T. 1. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie (red. S. Golinowska). IPISS, Warszawa.
 3. Dochody i warunki życia gospodarstw domowych (raport z badania EU-SILC 2010). 2012: GUS, Warszawa.
 4. Falkowska M. 2000: Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce. CBOS, Warszawa.
 5. Halamska M. 2000: Zróżnicowanie polskich gospodarstw rolnych i sposobów ich funkcjonowania. [W:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. ISP, Warszawa, 70.
 6. Kabaj M., Danecka M. 2005: Bezrobocie i pomoc społeczna. [W:] Wygrani i przegrani polskiej transformacji (red. M. Janosz). Oficyna Naukowa, Warszawa, 132.
 7. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. 2007: Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 114.
 8. Lister R. 2005: Poverty. Polity Press, Cambridge, 75.
 9. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. 2006: Bezrobocie na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Wiadomości Statystyczne, 5.
 10. Orczyk J. 2005: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Wyd. AE, Poznań.
 11. Panek T. (red.). 2007: Ubóstwo i nierówności. [W:] Statystyka społeczna. PWE, Warszawa, 267.
 12. Panek T. 2011: Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu