BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce według klas miejscowości zamieszkania w latach 2006-2009
Identification of the Nature of Unemployment by Household Location Category in Poland in the Period 2006-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 60-64, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie strukturalne, Bezrobocie równowagi, Aktywność ekonomiczna ludności
Unemployment, Structural unemployment, Equilibrium unemployment, Human economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oszacowano stopę bezrobocia równowagi w Polsce, w poszczególnych klasach wielkości miejscowości zamieszkania, a następnie obliczono udział bezrobocia równowagi w bezrobociu rzeczywistym. Uzyskane wyniki zestawiono z obliczonymi wartościami współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia. Dzięki temu było możliwe podjęcie próby sformułowania wniosków dotyczących kierunków działań zaradczych, które należy podjąć dla poprawy sytuacji na rynku pracy. Pomimo dominującego w Polsce znaczenia bezrobocia strukturalnego, możliwe jest zwiększenie zatrudnienia w niektórych badanych grupach ludności (mieszkańców wsi i najmniejszych miast), przez pobudzanie popytu na dobra i usługi oraz lokowanie nowych miejsc pracy na obszarach problemowych. (abstrakt oryginalny)

The study estimated the unemployment rate by household location category and the share of natural unemployment in the real unemployment in Poland. Results were compared with the calculated activity rate, employment rate and unemployment rate. Conclusions are drawn concerning the directions of remedial actions needed to improve the labor market situation. Despite the dominant importance of structural unemployment, it is possible to improve the situation of some population groups by stimulating demand and job placement in problem areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007. 2009: GUS, Warszawa.
 2. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w latach 2006-2009: GUS, dane niepublikowane.
 3. Clark C., Summers H.L. 1979: Labor Market Dynamics and Unemployment: A Reconsideration, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1.
 4. Góra M. 2002: Konsekwencje uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej dla polskiego rynku pracy. SGH Warszawa.
 5. Góra M., Walewski M. 2002: Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania. Polska Gospodarka. Tendencje - oceny - prognozy, 4(15).
 6. Kabaj M. 2003: Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce. Jak utworzyć 2 miliony nowych miejsc pracy do 2010 r. Materiał z posiedzenia Rady Społeczno-Gospodarczej, Warszawa.
 7. Marston T. 1976: Employment Instability and High Unemployment Rates. The Brookings Papers on Economic Activity, 1.
 8. Phelps E.S. 1970: Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium (1968). [W:] Microeconomics Foundations of Employment and Inflation Theory (red. E.S. Phelps i in.). Norton, New York.
 9. Socha M., Sztanderska U. 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa.
 10. Unemployment: Choices for Europe. 1995: CEPR London.
 11. Wilczyński W. 2003: Determinanty problemów rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej. Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Materiały Sympozjum Naukowego AE z 6 grudnia 2002, Poznań.
 12. Wysocki F., Kołodziejczak W. 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR Poznań, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu