BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Patrycjusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Obszary peryferyjne i ich potencjał rozwojowy
The Peripheral Areas and Their Development Potential
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 131-135, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Rozwój gospodarczy, Rozwój gospodarczy regionów, Atrakcyjność inwestycyjna, Rozwój regionalny
Development potential, Economic development, Economic development of regions, Investing attractiveness, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są metody pomiaru peryferyjności oraz które regiony w Polsce możemy uznać za peryferyjne. Przedstawione zostały trzy metody oceny, wykorzystujące kryteria geograficzne, ekonomiczne oraz społeczne. Analiza potencjałów rozwojowych ukazała dość duże dysproporcje w zakresie możliwości kreowania rozwoju gospodarczego regionów peryferyjnych względem pozostałych obszarów. Przyjęto, iż istotny czynnik dla poprawy sytuacji regionów peryferyjnych to skoncentrowanie się na unikatowych walorach, np. potencjale dla energetyki odnawialnej, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu absorpcji technologii oraz tworzeniu systemów szybkiego uczenia się i budowania wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The article answers the question what are the methods of measurement and which peripheral regions in Poland can be considered a peripheral? The three methods of evaluation are based on the geographic, economic, and social criteria. The analysis of development potentials shows quite large disparities in the opportunities for economic development of peripheral regions compared to other areas. It is assumed that for improving the situation of those regions they need to concentrate on the unique opportunities such as the renewable energy, while increasing the level of absorption of technology and rapid development of systems for learning and knowledge building. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Godlewska-Majkowska H. (red.). 2008: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar. SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  2. Godlewska-Majkowska H., Zarębski P. 2011: Raporty atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznej, Warszawa, [www.paiz.gov.pl].
  3. Jasiulewicz M. 2010: Regionalny potencjał energetyczny biomasy w Polsce. [W:] Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej. PTE i Politechnika Koszalińska, Koszalin.
  4. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zarządzanie terytorialne przemianami w przemyśle: rola partnerów społecznych i wkład programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji. 2006: Dz.U. UE, 2006/C 318/02.
  5. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. 2009: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu