BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Metoda oceny atrakcyjności wiejskiej przestrzeni turystycznej
A Method of Assessing the Attractiveness of Rural Tourist Space
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 136-140, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Atrakcyjność turystyczna, Turystyka wiejska, Ruch turystyczny
Agrotourism, Touristic attractiveness, Rural tourism, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badania było zaprezentowanie metody oceny atrakcyjności wiejskiej przestrzeni turystycznej. Metodę tę wykorzystano do oceny atrakcyjności turystycznej 12 gmin wiejskich Lubelszczyzny. Jako kryteria waloryzacji przyjęto: gęstość zaludnienia, udział łąk i pastwisk w powierzchni użytków rolnych, udział lasów w powierzchni gminy, typ osadnictwa wiejskiego, odsetek mieszkańców mających pozytywny stosunek do turystów, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy, liczbę pomników przyrody w gminie oraz liczbę muzeów i zabytków. W celu dokonania oceny atrakcyjności turystycznej poszczególnych gmin wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS, literaturę specjalistyczną oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora wśród przedstawicieli społeczności lokalnych waloryzowanych gmin. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an application of a ethod of assessing the attractiveness of rural tourist space. The method was used to assess the tourist attractiveness of 12 rural counties of Lubelskie voivodship. The evaluation criteria were: population density, meadow and pasture share in agricultural land total, forest share in the county total area, rural settlement type, percentage of residents having a positive attitude towards tourists, share of legally protected areas, number of monuments of nature, and number of museums and cultural monuments. The data used to assess the county tourist attractiveness were obtained from the Local Data Bank, specialized literature and the author's research conducted among the county representatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drzewiecki M. 2001: Podstawy agroturystyki. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 103, 108.
  2. Heffner K. 1999: Typologia gmin wiejskich w Polsce według jakości układów osadniczych. [W:] Typologia wiejskich obszarów problemowych (red. A. Rosner). PAN, Warszawa, 78.
  3. Sikora J. 1999: Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP, Warszawa, 125.
  4. Sikorska-Wolak J., Zawadka J. 2011: Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 288(64).
  5. Sznajder M., Przezbórska L. 2006: Agroturystyka. PWE, Warszawa, 56.
  6. Zawadka J. 2010: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie. Wyd. SGGW, Warszawa, 96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu