BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszczuk Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Formy organizacyjno-prawne aktywności gospodarczej gmin - regulacje legislacyjne i praktyka samorządów
Organisational and Legal Forms of Economic Activity of Communes - Legislative Regulations and Local Self-Government Practice
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 42-50, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Podmioty gospodarcze, Prawo, Gmina
Business entity, Law, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmioty gospodarcze, które są własnością lub współwłasnością gminnych wspólnot samorządowych, mogą funkcjonować w różnych formach organizacyjno-prawnych, ale ich wybór nierzadko wiąże się z rozwikłaniem zawiłych przepisów prawa. Wykładnia tych regulacji określa dostępne rozwiązania, uzależniając je od sfery aktywności gospodarczej i/lub struktury własności. Równie istotne, samorządowe kryteria identyfikacji właściwej formy organizacyjno-prawnej koncentrują się na: zakresie odpowiedzialności budżetowej, źródłach finansowania działalności bieżącej i rozwojowej, procedurach i kosztach funkcjonowania oraz problemie dochodowości (rentowności) tworzonych lub przekształcanych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Economic entities that are owned or co-owned by self-government communes can function in various organisational and legal forms the choice of which often involves solving intricate legal issues. The regulations provide available solutions, depending on business activity fields and/or ownership structure. Equally important are the self-government criteria for the identification of the appropriate organisational and legal form, which concentrate on the scope of budget responsibility, sources of financing of current and progressive activities, procedures and costs of functioning, as well as the question of profitability of newly created or restructured companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (według stanu na koniec 2008 r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, grudzień 2009 r.
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 (tekst ujednolicony).
  3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100 (tekst ujednolicony).
  4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43 (tekst ujednolicony).
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 (tekst ujednolicony).
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 (tekst ujednolicony).
  7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576 (tekst ujednolicony).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu