BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępiński Maciej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego funduszy strukturalnych
Small and Medium-Sized Enterprises as Beneficiaries of the European Union's Structural Funds
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 109-121, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje, Fundusze strukturalne
Small business, Investment, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza regionalnego zróżnicowania wykorzystania środków funduszy strukturalnych w Polsce, dostępnych bezpośrednio dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w projektach o charakterze inwestycyjnym w ramach okresu programowania 2004-2006 oraz charakterystyka możliwości pozyskania tych środków w perspektywie finansowej 2007-2013. Zakres przedmiotowy opracowania został ograniczony do działań skierowanych całkowicie lub w głównej mierze do podmiotów sektora MŚP, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), których celem było/jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dotacje na inwestycje.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse regional differences in Poland in the absorption of those means directly available to small and medium-sized enterprises over the 2004- 2006 programming period, and to characterise their possibilities in acquiring those means in the financial perspective 2007-2013. The scope of the article is limited to those measures of the operational programmes which were entirely or predominantly dedicated to small and medium-sized enterprises and which were aimed at improving the competitiveness of enterprises through investment subsidies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong H., Taylor J., Regional economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford-Malden 2000.
 2. Bąk A. (i in.), Doświadczenia i szanse regionów, "Przegląd Regionalny" 2008, nr 2.
 3. Ciechanek A. (i in.), Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (raport ewaluacyjny), WYG International, Warszawa 2007.
 4. Gancarczyk J., Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionów, [w:] M. Adamowicz (red.), Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 5. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Echaust M., Wpływ pomocy funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2.
 6. Kasprzak R., Fundusze unijne - szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 7. Latoszek E. (red.), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 8. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 9. Odrobina A., Znaczenie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dla konkurencyjności regionalnej, "Biuletyn Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN" 2005, z. 218.
 10. Rusiecka D., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci programów operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, [w:], M. Sapała-Gazda (red.), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 11. Smallbone D., Welter F., The Distinctiveness of Entrepreneurship in Transition Economies, "Small Business Economics" 2001, nr 16.
 12. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora MSP 2007- raport z badań, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Warszawa 2007.
 13. Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 14. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., Szafarze darów europejskich - kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 15. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004- -2006, Warszawa 2009 (tekst jednolity po nowelizacjach).
 16. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 17 stycznia 2007 r. (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący).
 17. www.parp.gov.pl.
 18. www.mrr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu