BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polityka rolna Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej : próba oceny zmian pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście dotychczasowych rozwiązań
The European Union Agricultural Policy in a New Financial Perspective : an Evaluation of the Proposed First Pillar Changes in the Context Of Hitherto Solutions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 11-15, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Interwencjonizm w rolnictwie, Dopłaty dla rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Interventionism in agriculture, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono propozycje zmian w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Omówiono trzy warianty propozycji przygotowane przez Komisję Europejską, czyli wariant dostosowania, integracji i zmiany ukierunkowania. Więcej uwagi poświęcono wariantowi integracji, który ze względu na cel, unijną wartość dodaną i opłacalność uznano za najlepszy do wdrożenia. W ramach tego wariantu omówiono propozycje nowych rozwiązań w zakresie instrumentów rynkowych i płatności bezpośrednich. Odniesiono się także do powiązania proponowanych działań z priorytetami i celami strategii "Europa 2020". (abstrakt oryginalny)

The article discusses the proposed changes within the first pillar of the Common Agricultural Policy for the period 2014-2020. The discussion reviews three versions of the European Commission proposals, including the scenario of adjustment, integration, and re-focus. The primary emphasis is placed on the integration scenario because it fits best the goal, value added and profitability of the Union. Given this scenario, the article describes the proposal's new solutions regarding market instruments and direct payments. In addition, the discussion addresses the connection with priorities and goals of the Europe 2020 Strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. "Europa 2020". Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna, 5.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, Bruksela. Wniosek z dnia 12.10.2011 KOM (2011) 626, wersja ostateczna, 2-55.
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Bruksela, Wniosek z dnia 12.10.2011, 10-55.
  4. Wewnętrzny dokument Roboczy Komisji. Streszczenie oceny skutków. Wspólna Polityka Rolna do roku 2020. Bruksela, dnia 12.10.2011, 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu