BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wspólna Polityka Rolna w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - wybrane aspekty
Selected Aspects of the European Union Common Agricultural Policy Budgetary Perspective for the Period 2014-2020
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 21-26, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Rozwój obszarów wiejskich, Budżet UE
Common Agricultural Policy (CAP), Rural development, EU budget
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące perspektyw kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Propozycje unijne ograniczają udział wydatków na WPR w budżecie Unii Europejskiej z obecnego 42,7 do 37,4%, nominalnie zaś z 413 do 371 mld euro. Rozważane są również modyfikacje zakresu podstawowych instrumentów polityki w kierunku zwiększenia skuteczności ich działania. Wypracowano i zaproponowano trzy warianty WPR. Polska strategia rozwoju wsi i rolnictwa będzie uwzględniała unijne tendencje i trendy w zakresie stawianych WPR celów i wyzwań. (abstrakt oryginalny)

The article discusses selected issues concerning prospects of the development of the Common Agricultural Policy for the period 2014-2020. The proposal limits the CAP budget share from the current 42.7 to 37.4%, and in the nominal terms from 413 bln euro to 371 bln euro. Among considered issues is also the modification of the scope of basic policy instruments aiming at increasing their effectiveness. Three CAP version have been formulated and submitted for consideration. Poland's rural area and agriculture development strategy will reflect the EU tendencies within the scope of the CAP goals and challenges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartman K. 2011: Rekomendacje dla PE do budżetu UE na lata 2014-2020, [www.obserwatorfinansowy.pl/2011/06/08/ rekomendacje-parlament-europejski-budzet-ue-2014-2020], odczyt 25.01.2012.
 2. Drewnowska B. 2012: Polska krytykuje reformę rolną. [www.rp.pl/artykul/789172.html], odczyt 09.01.2012.
 3. Gruner K. 2011: Europę czeka czas zmian - perspektywa finansowa na lata 2014-2020, [www.blogcim.wordpress.com/2011/08/29/europe-czekaja-zmiany], odczyt 25.01.2012.
 4. Inwestujmy dziś w lepsze jutro, komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 29.06.2011 r., [www.europa.eu], odczyt 25.01.2012.
 5. Jartych K. 2011: Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - zaciskanie pasa czy ambitne plany? Warszawa.
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; WPR do 2020 r. 2010: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. KE Bruksela, 18.11.2010, KOM (2010) 672 wersja ostateczna.
 7. Kwieciński J. 2011: Nowy budżet UE na lata 2014-2020, [www.vabanque.nowyekran.pl/post/19751,dr-jerzy-kwiecinski-nowy-budzet-ue-na-lata-2014-2020], odczyt 25.01.2012.
 8. Mickiewicz A. 2012: Polish Agriculture In The Common Agricultural Policy After 2013. Economic Science for Rural Development, 27, Jelgawa, 159-163.
 9. Mickiewicz B. 2012: Perspectives of Agricultural Policy for The European Uniom Member States After 2013. Economic Science for Rural Development, 27, Jelgawa, 164-168.
 10. Organizacja wspólnej polityki rolnej, [www.newtrader.pl/organizacja-wspolnej-polityki-rolnej,463,uianeuropejska.html], odczyt 06.04.2012.
 11. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje. Wstępny projekt stanowiska Polski odnośnie kształtowania WPR po 2013 r.
 12. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, maj 2009.
 13. Reforma WPR i jej skutki dla Polski, [www.wir.org.pl/raporty/reforma_wpr.html], odczyt 06.04.2012.
 14. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku - dokument programowy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu