BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapała Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego - wybrane problemy
Selected Food Security Challenges for the Common Agricultural Policy after 2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 69-74, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Bezpieczeństwo żywnościowe, Traktat lizboński, Regulacje prawne
Common Agricultural Policy (CAP), Food security, Lisbon Treaty, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przybliżenie stanowiska Komisji Europejskiej w odniesieniu do niektórych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego ustalonych na kolejny okres programowania 2014-2020, próba oceny ich spójności z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego oraz rozważenie, w jaki sposób i w jakim zakresie będą one uwzględnione w regulacjach prawnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the European Commission views regarding selected food security challenges for the period 2014- 2020, assesses their cohesion with the Treaty of Lisbon, and considers how they will be solved in the legal regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adornato F. 2011: La Politica agricola comune verso il 2020: Tra mercati globali e sistemi territoriali. Agricoltura - Istituzioni - Mercati, 2, 5-11.
 2. Costato L. 2011: Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac verso il 2020. Agricoltura - Istituzioni - Mercati, 2, 13-27.
 3. Błażejewska K. 2011: Klimatyczne wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Przegląd Prawa Rolnego, 1, 135-158.
 4. Czubak W., Poczta W., Sadowski A. 2011: Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 4, 61-82.
 5. D'Addezio M.R. 2011: Bezpieczeństwo i koordynacja wymogów żywnościowych z wymogami energetycznymi: nowe problemy prawa rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, 2, 13-33.
 6. Dokument Roboczy Komisji Zasobów Naturalnych. 2012: Wnioski legislacyjne dotyczące reformy wspólnej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r., NAT-V-016.
 7. Dzun W. 2012: Zmiany skali wykorzystania zasobów gruntów rolnych w Polsce w procesie przemian systemowych i integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 18-39.
 8. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych z 28.5.2009, KOM(2009), 234 wersja ostateczna.
 9. Kowalczyk S., Sobiecki R. 2011: Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 98, z. 3, 10-20.
 10. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi" KOM(2010) 672 wersja ostateczna. Dz.U. C 132 z 03/05/2011.
 11. Orzeczenie w sprawie 5/67 Beus z 13 marca 1968 r., "European Court Reports" 1968, 83, sprawa 55/73: Balkan-Import-Export, "European Court Reports" 1973, 1091.
 12. Pachauri R., Reisinger K. (red.). 2009: Czwarty Raport IPCC 2007: Zmiana Klimatu 2007: Raport Syntetyczny. Wkład Grup roboczych I, II i III do Czwartego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
 14. The State of Food and Agriculture 2006, 2006. FAO, Rome.
 15. Weis T. 2011: Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa PAH, Warszawa.
 16. Wilkin J. 2011: Przyszłość wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - próba podsumowania dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 1, 28-36.
 17. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z 12.10.2011, KOM(2011) 627 wersja ostateczna.
 18. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów zapewniania jakości produktów rolnych z 10.12.2010.r, KOM(2010), 733 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu