BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochańczyk-Kupka Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ochrona praw własności w Polsce w latach 1995-2014
The Ownership Protection in Poland in 1995-2014
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 211, s. 119-133, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Własność prywatna, Ochrona własności intelektualnej
Private property, Intellectual property protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie oceny poziomu ochrony praw własności w Polsce w latach 1995-2014. W pierwszej części omówiono podstawy prawne ochrony praw własności w Polsce, w tym bezpośrednie skutki wynikające z regulacji międzynarodowych dla polskiego porządku prawnego (związane m.in. z członkostwem w Unii Europejskiej oraz w innych międzynarodowych organizacjach) oraz kwestie odnoszące się do ochrony własności przemysłowej i intelektualnej zauważone przez polskiego ustawodawcę. W drugiej części zostały przedstawione i scharakteryzowane najbardziej znane w literaturze przedmiotu wskaźniki oceniające ochronę praw własności oraz dokonano analizy ich wartości dla Polski w omawianym okresie. Wyniki badań pokazują, iż w okresie po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej nastąpiło znaczne pogorszenie oceny ochrony praw własności w Polsce. W ostatnich latach wartości większości wskaźników ulegają natomiast poprawie, lecz są wciąż niższe niż w okresie przedakcesyjnym.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is the evaluation of ownership protection in Poland in 1995-2014. In the first part the legal regulations connected with ownership protection are be shown (both resulted from participation in European Union and other international organizations and Polish legal system). In the second part of the article the main indicators evaluating the ownership protection are shortly described and their values are presented for Poland in comparison with other European Union member states. The values of ownership protection for Poland fluctuate, but the sharp decline of their values can be shown directly after 2004, when Poland became the member state of EU. Nowadays these values are higher but still not so high as in the period before 2004.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.: Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Distribution of Income. "Quarterly Journal of Economics" 2002, 117(4).
 2. Gwartney J., Lawson R., Hall J.: Economic Freedom of the World. 2013 Annual Report. Fraset Institute 2013.
 3. Index of Economic Freedom, www.heritage.org.
 4. International Property Rights Index. Property Rights Alliance, Waszyngton.
 5. Jarosz-Żukowska S.: Konstytucyjna zasada ochrony własności. Zakamycze, Kraków 2003.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 7. Konwencja paryska z dnia 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej. Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zmieniona w Brukseli dnia 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.12.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. Za: Ochrona własności intelektualnej w pigułce. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowice 2010.
 8. Konwencja berneńska z 9.09.1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych uzupełniona w Paryżu dnia 4.05.1896 r., następnie w Berlinie 13.11.1908 r., w Brnie 20.03.1914 r., Rzymie 2.06.1928 r., Brukseli 26.06.1948 r., Sztokholmie 14.07.1967 r., w Paryżu 24.07.1971 r. oraz poprawiona 2.10.1979 r. Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 47 z późn. zm. Za: Ochrona własności intelektualnej w pigułce. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowice 2010.
 9. Mik C.: Europejskie prawo wspólnotowe. T. 1. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2000. Za: L. Bieguński: Prawo własności przemysłowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 10. Pistoł T.: Instytucja wywłaszczenia a prawo do własności jako prawo człowieka. "Państwo i Społeczeństwo" 2010, nr 1.
 11. Rodrik D., Rodriguez F.: Trade Policy and Growth: A Skeptics' Guide to Cross National Evidence. "National Bureau of Economic Research" April 1999, No. 7081, Cambridge, MA. Za: K. Schwab: Global Competitiveness Report 2012-2013. World Economic Forum, Geneva 2013.
 12. Schwab K.: Global Competitiveness Report 2012-2013. World Economic Forum, Geneva 2013.
 13. Sozański J.: Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej. PWP Iuris, Warszawa 2008.
 14. The Global Competitiveness Reports. World Economic Forum, Geneva.
 15. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.
 16. Winczorek P.: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Liber, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu