BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszyński Michał (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa lubuskiego
The Knowledge of Cross-Compliance Requirements among Farmers from Lubuskie Voivodship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 86-91, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zasada wzajemnej zgodności, Wspólna Polityka Rolna, Obszary wiejskie, Ochrona środowiska
Cross-compliance requirement, Common Agricultural Policy (CAP), Rural areas, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
W czwartym kwartale 2011 r. przeprowadzono badania ankietowe na grupie 300 producentów rolnych prowadzących gospodarstwa na terenie województwa lubuskiego. Badania wykazały, że większość rolników w tym województwie zetknęła się w swojej praktyce z Wymogami Wzajemnej Zgodności (cross-compliance), natomiast szczegółowa wiedza reprezentowana przez nich w tym obszarze tematycznym wymaga pewnego uporządkowania oraz uzupełnienia. Głównym motywem wypełniania przez rolników zobowiązań wynikających z cross-compliance są korzyści finansowe w postaci otrzymywanych dopłat obszarowych oraz płatności realizowanych w ramach PROW 2007-2013, a nie prośrodowiskowa świadomość ekologiczna. Celem badań było określenie poziomu wiedzy producentów rolnych Polski południowo-zachodniej i centralnej w zakresie cross-compliace. (abstrakt oryginalny)

The article assesses the knowledge of the requirements included in the cross compliance rules (cross-compliance) among farmers who in Lubuskie voivodship. The study was conducted on a group of 300 farmers in 2011 and found that the cross-compliance knowledge is incomplete. The study was performed in the framework of a larger research project, which aims at understanding the level of knowledge in the field of cross-compliance among farmers in south-western and central Poland. Results about the cross-compliance knowledge in Dolnoslaskie, Opolskie and Lodzkie voivodships have been published. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czy zasada współzależności jest skuteczna". 2008: Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie Specjalne, 8.
 2. Czyżewski i in. 2008. Ekspertyza w sprawie Sprawozdania specjalnego nr 8 Trybunału Obrachunkowego w Luxemburgu "Czy zasada współzależności jest skuteczna?" Dla wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 3. Duer I. 2009. Wybrane elementy regionalne zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB w Puławach, z. 15, 193-206.
 4. Kędzior Z. 2005. Badania rynku. Metody zastosowania. PWE, Warszawa, 35.
 5. Kopeć B. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wybrane zagadnienia. Skrypt AR we Wrocławiu 269.
 6. Korycińska A. 2009. Przyszłość cross-compliance w świetle dyskusji o systemie płatności bezpośrednich po 2013 r. Wyd. FAPA, Warszawa, s. 3.
 7. Łuczka-Bakuła W. 2006: W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, 540, Rolnictwo, LXXXVII. 296.
 8. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2010: Funkcjonowanie systemu dopłat bezpośrednich w Polsce i innych krajach UE. J. Agribus. Rural Dev., 3(17), 6.
 9. Mickiewicz B., Mickiewicz A. 2011: Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010. J. Agri. Rural Dev., 2(20), 89-101.
 10. Niewęgłowska G. 2011: Środowiskowy wymiar zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) respektowanej przez gospodarstwa rolne. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49.
 11. Pietrzak S. 2009: Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance); uwagi do środowiskowego pakietu. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. IX, z. 3(27),s. 160.
 12. Rozporządzenie Komisji Nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników.
 13. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 14. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu