BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konstrukcja portfeli Markowitzai portfeli o minimalnej semiwariancji uwzględniających pośrednie i bezpośrednie formy inwestowania w towary
Construction of Markowitz and Minimal Semivariance Portfolios Including Indirect and Direct Ways of Investing in Commodities
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 91-97, tab., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Teoria portfelowa Markowitza, Inwestowanie, Giełda papierów wartościowych, Metale szlachetne
Markowitz portfolio theory, Investing, Stock market, Precious metals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestowanie w towary stanowi dobrą alternatywę dla inwestycji w instrumenty finansowe. Uwzględnienie towarów w portfelu pozwala osiągać korzyści z jego dywersyfikacji. Jednak uważa się, że udział towarów nie powinien przekraczać 30%. Stąd, celem pracy jest weryfikacja tych wytycznych w warunkach polskiego rynku. W badaniach uwzględniono akcje wybranych spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, metale szlachetne i towary rolne. Aby wyznaczyć udziały poszczególnych walorów, zastosowano dwa alternatywne podejścia: klasyczny model Markowitza i model SEM, minimalizujący semiwariancję portfela.(abstrakt oryginalny)

Investing in commodities is a good alternative to investments in financial assets. Adding commodities to portfolio allows to obtain benefits from its diversification. Nevertheless, it is believed that share of commodities should not exceed 30 percent. Thus, the aim of the paper is to verify the recommendation on the Polish market. The analysis encompasses stocks of some enterprises listed at the Warsaw Stock Exchange, precious metals and agricultural items. In order to determine shares of separate assets within portfolio the following two methods are used: standard Markowitz model and SEM model that minimizes portfolio semivariance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drewiński M. 2007: Podstawy inwestowania na giełdach towarowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  2. Geman H. 2007: Commodities and commodity derivatives. John Wiley&Sons Ltd., West Sussex.
  3. Górska A., Krawiec M. 2009: Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela. [W:] Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (w druku).
  4. Jajuga K., Jajuga T. 2005: Inwestycje. WN PWN, Warszawa.
  5. Markowitz H. 1952: Portfolio selection. Journal of Finance, nr 7, s. 77-91.
  6. Rutkowska-Ziarko A., Markowski L. 2007: Porównanie portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji w warunkach zmienności koniunktury giełdowej. [W:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1176, Wrocław, s. 360-369.
  7. Schofield N.C. 2007: Commodity derivatives. John Wiley&Sons Ltd., West Sussex.
  8. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. 2008: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  9. www.e-numizmatyka.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu