BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki przekształceń struktur agrarnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej po 2003 roku
Transformations in Agricultural Structures in the European Union Member States after 2003
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 108-112, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Struktura agrarna, Użytkowanie ziemi
Agrarian structure, Land use
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od 2003 r. w krajach Unii Europejskiej (UE) zauważa się istotne zmiany w zasobach i strukturach ziemi rolniczej. W związku z przeprowadzoną reformą Wspólnej Polityki Rolnej (reforma Fischlera) oraz rozszerzeniem UE w 2004 r. o 10 państw, można doszukiwać się związku zachodzących przeobrażeń w strukturach agrarnych z wprowadzeniem nowych warunków wspierania rolnictwa europejskiego. W artykule próbowano zidentyfikowć grupy państw, dla których można by wskazać zbieżne dynamiki omawianych struktur, co umożliwiłoby określenie determinantów występujących przekształceń. W tym celu posłużono się aglomeracyjną analizą skupień metodą Warda. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w związku z różnorodnością cech określających zasoby i struktury ziemi rolniczej, również w przypadku zmian struktur agrarnych nie można wskazać cech uniwersalnych dla krajów UE-25. (abstrakt oryginalny)

The paper examines changes in the European Union member states' agricultural land structure since 2003. We may assume the connection between the ongoing transformations in the agrarian structure and the new conditions of European agricultural support resulting from the Fischler reform of the Common Agricultural Policy and the EU enlargement in 2004 by 10 countries. The author identifies groups of countries, which could indicate the convergence of the structures, allowing for the identification of determinants of the transformation. For this purpose, the Ward agglomeration method was applied in cluster analysis. Results showed that, due to the variety of resources and characteristics that determine the structure of agricultural land, changes in agricultural structures do not point towards universal traits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2008: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku. [W:] Polityka Unii Europejskiej (red. D. Kopycińska). Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 28-29.
 2. Cunha A., Swinbank A. 2011: An Inside View of the CAP Reform Process. Explaining the MacSharry. Agenda 2000 and Fischler Reforms, Oxfrod University Press, New York, 125-150.
 3. Czyżewski B., Majchrzak A. 2010: Efektywność rynku ziemi rolniczej oraz waloryzacja rent gruntowych w kontekście regulacji instytucjonalno-prawnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 1. Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych (red. A. Grzelak, K. Pająk). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 80-100.
 4. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. 2007: Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 70-74.
 5. Majchrzak A. 2011a: Zasoby ziemi rolniczej w trwałym użytkowaniu w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 178-182.
 6. Majchrzak A. 2011b: Zmiany w strukturach agrarnych w państwach Unii Europejskiej po 2003 roku z podkreśleniem przypadku Polski. Krakowskie Studia Małopolskie, 15, 335-360.
 7. Matuszczak A. 2010: Zasoby ziemi i pracy w rolnictwie regionów europejskich - próba określenia podobieństw i różnic. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego (red. S. Sokołowska, A. Bisaga). Opole, 91-97.
 8. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. 2011: IERiGŻ-PIB, ANR, MRiRW, Warszawa, 45.
 9. Stanisz A. 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe. Statsoft, Kraków, t. 3, 113-165.
 10. The Common Agricultural Policy after 2013. 2011: European Commission, Brussels, [www.ec.europa.eu/agriculture/ cap-post-2013/index_en.htm], odczyt 19.11.2011.
 11. Tomczak F. 2009: Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 11-15, 25, 33-62.
 12. Zawalińska K. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa w ujęciu modelowym. [W:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne (red. J. Wilkin). IRWIR PAN, 92.
 13. [www.faostat.fao.org].
 14. [www.epp.eurostat.ec.europa.eu].
 15. [www.ec.europa.eu/agriculture/rica].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu