BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Suburbanizacja terenów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Wybrane aspekty demograficzne i przestrzenne
The Processes of Suburbanisation of Suburbian Areas on the Example of the Communes of Pabianice Poviat. Chosen Demographic and Spatial Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 221-230, rys., tab., bibliogr.8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Miasto, Demografia, Przestrzeń geograficzna, Suburbanizacja
City, Demography, Geographic space, Suburbanization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy suburbanizacji wokół polskich aglomeracji zachodzą w sposób coraz bardziej intensywny. Skala i dynamika tego zjawiska zmuszają do wnikliwej jego obserwacji, gdyż niesie ono z sobą wiele negatywnych skutków. Powiat pabianicki graniczący z Łodzią, połączony z nią ważnymi trasami krajowymi oraz cechujący się atrakcyjnym środowiskiem przyrodniczym, jest w szczególny sposób narażony na negatywne skutki procesu żywiołowego rozlewania się miast. W celu zbadania skali tego procesu dokonano analizy wielkości migracji, zmiany wielkości powierzchni gruntów zajętych pod użytki rolne, użytki leśne, tereny mieszkaniowe oraz tereny przemysłowe oraz liczbę pozwoleń na budowę w gminach powiatu.(abstrakt oryginalny)

The processes of suburbanization are taking place more and more intensively around Polish agglomerations. The dynamics and range of this phenomenon make us observe these processes in details, as they cause a lot of negative consequences. The poviat of Pabianice, bordering with Łódź and connected with it with important national roads and featuring attractive natural environment, is especially threatened with the negative results of the process of urban sprawl. To research into the range of this process, there have been analyzed the size and directions of migrations, the changes in the amount of grounds covered by arable lands and forest produce, dwelling and industrial areas and the number of building permits in the communes of the poviat.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks.
  2. Kamieniecki K., Rozprzestrzenianie się miast - współczesny problem niezależnie od kontroli zjawiska, [w:] K. Kamieniecki (red.), Miasto za miastem, Raporty Instytutu Rozwoju na Rzecz Ekorozwoju 2002, nr 3, Warszawa, sierpień 2002.
  3. Kozłowski S. (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa 2006.
  4. Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji, uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  5. Lorens P. (red.), Problem suburbanizacji, "Biblioteka Urbanisty", t. 7, Warszawa 2005.
  6. Ossowicz T., Zipser T. (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Wrocław, 6-8 września 2006.
  7. Sławiński T., Denis M., Rozlewanie się zabudowy w świetle zmian ustawodawstwa z 1994 i 2003 roku, [w:] S. Anusz (red.), Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego. Diagnoza stanu i nowe propozycje, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2008.
  8. Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, EEA Report, nr 10/2006, EEA, Copenhagen 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu