BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jako czynnik różnicujący poziom wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Farm Size As a Factor Differentiating the Level of Support Measures of the EU Common Agricultural Policy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 118-121, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Wspieranie rolnictwa, Wsparcie finansowe, Dopłaty dla rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture support, Financial support, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu była próba ukazania zakresu oddziaływania wielkości ekonomicznej gospodarstwa jako czynnika różnicującego poziom wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. W analizowanych gospodarstwach średnia wielkość tego wsparcia w 2010 r. wyniosła 15 484 zł. Stanowiło to 40,4% dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to show the scope of the impact of the Economic Size Unit as a factor differentiating the level of support measures of the EU Common Agricultural Policy. The discussion analyzes in detail analyzes the direct payments and payments to areas with unfavorable farming conditions (LFA). Their size is considered in relation to farm income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa, 34-41.
  2. Goraj L., Mańko S., Michalak P. 2010: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 roku. IERiGŻ, Warszawa, 6-12.
  3. Hunek T. 2005: Redefinicja funkcji rolnictwa polskiego w warunkach gospodarki rynkowej oraz akcesji do UE. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (red. A Rosner). IRWiR PAN, Warszawa, 53-55.
  4. Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 r. 2012: Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa, 8-11.
  5. Kutkowska B. 2006: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku. [W:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. IUNG, Puławy, 185.
  6. Wiatrak A.P. 1998: Czynniki zróżnicowania dochodów rolniczych gospodarstw rodzinnych. [W:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, 205-218.
  7. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 184-195.
  8. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 99-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu