BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Szczególne reguły konkurencji i statystyczny obraz udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w Unii Europejskiej w latach 2002-2010
Special Competition Principles and Statistics of Granting Public Aid to Agriculture in the European Union in the Period 2002-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 141-146, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka konkurencji, Pomoc publiczna, Rolnictwo
Competition policy, Public aid, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono problematykę szczególnych reguł konkurencji oraz warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej we wspólnotowym sektorze rolnictwa. Zaprezentowano ramy prawne i kompetencje organów kreujących reguły polityki konkurencji w Unii Europejskiej oraz dokonano analizy wartości, struktury i przeznaczenia pomocy publicznej w rolnictwie. Niemal 1/4 wartości pomocy publicznej we wspólnotowym sektorze rolnictwa przeznaczana jest na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Istotnym instrumentem wsparcia przedsiębiorców są zwolnienia podatkowe. (abstrakt oryginalny)

This discusses the legal basis of specific competition rules, presenting issue of admissibility and analysis of statistical data in the context of the value, structure and forms of public aid granted by Member States to agriculture in the period 2002-2010. The research involves the following: 1) Analysis of the major provisions of primary and secondary EU law and the supervisory authorities' competences referring to the EU competition rules agriculture; 2) Presentation of the framework of admissibility and the main types of public aid granted to the EU agriculture; 3) Quantitative analysis of public aid distribution in agriculture among Member States. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domachowska K. 2004: Rolnictwo i rybołówstwo. [W:] Konkurencja (red. Z. Brodecki). Lexis Nexis, Warszawa, 437-438.
 2. Jankowska A., Marek M. 2009: Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, C.H.Beck, Warszawa, 129-130.
 3. Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T. 2010: Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej. Wyd. EuroPrawo, Warszawa, 338-343.
 4. Majewska-Jurczyk B. 1998: Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej. Wyd. UW, Wrocław, 51.
 5. Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem. 16. Wydanie. 2011: Wyd. C.H.Beck, Warszawa, 99-105.
 6. Rozporządzenie (EWG) nr 26/62 z dnia 20.04.1962 r. w sprawie stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi 1962: Dz.Urz. EWG, B 30, 993.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24.07.2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi. Dz.Urz. UE, L 214, 7.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001. Dz.Urz. UE, L 358, 3.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych. Dz.Urz. UE, L 299, 1.
 10. Sprawa 6/72: Europemballage i Continental Can v. Komisja. 1973: Zbiór orzeczeń, 215.
 11. Sprawa 177/78: Pigs and Bacon Commission v. Mc Carren and Company Limited. 1979: Zbiór orzeczeń, 2161.
 12. Sprawa 139/79: Maizena GmbH v. Council of the European Communities 1980: Zbiór orzeczeń, 3393.
 13. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana. 2008: Dz.Urz. UE, C 115, 09.05.2008.
 14. Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013. Dz.Urz. UE, C 319, 27.12.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu