BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Analiza porównawcza cen żywności w Unii Europejskiej
Comparative Analysis of the Food Prices in the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 152-157, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Ceny żywności, Przewaga konkurencyjna
Food, Food prices, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie zróżnicowania cen żywności w Unii Europejskiej oraz ocena cenowych przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności na rynku unijnym. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania mają na celu wzrost konkurencyjności, który wyraża się lepszą pozycją konkurencyjną na rynku oraz zdobyciem przewag konkurencyjnych w długim okresie. Dotychczasowym źródłem przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności na unijnym rynku były przede wszystkim przewagi kosztowo-cenowe. Osiągnięcie tych przewag było możliwe dzięki niższym cenom produktów rolnych, niższym kosztom pracy i pozostałych czynników produkcji oraz niższym marżom przetwórczym. Wraz z postępującą integracją polskiego rynku rolno-spożywczego z rynkiem UE następuje konwergencja cen krajowych z cenami unijnymi. W konsekwencji niezbędne jest wykorzystywanie przez producentów w coraz większym stopniu pozacenowych instrumentów konkurowania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to show the diversification of food prices within the European Union and an evaluation of price competitiveness of Polish producers on the EU market. The current source of the competitive edge of Polish producers are lower costs relative to price. The achievement of the competitive edge was possible for the majority because of the low agricultural product prices, the lowest labor and other production factor costs, and the lowest food processing margins. Along with the progressing integration of the Polish farm and food market with the EU market, the domestic prices converge to the EU price level. Consequently, the use of non-price instruments to compete is essential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baza Eurostat. [www.epp.eurostat.ec.europa.eu], odczyt 2012 r.
  2. Borchert E., Reinecke S. 2007: Eating, drinking, smoking - comparative price levels in 37 European countries for 2006. Statistics in focus, Economy and Finance, 90, Eurostat.
  3. Krugman P.R., Obstfeld M. 2007: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka. T. 2, PWN, Warszawa.
  4. Kurkowiak B. 2010: Price levels for food, beverages and tobacco across the European market differ significantly. Comparative price levels in 37 European countries for 2009. Statistics in focus, Economy and Finance, 30, Eurostat.
  5. Kurkowiak B. 2011: Significant differences in consumer price across Europe. Comparative price levels in 37 European countries for 2010. Statistics in focus, Economy and Finance, 28, Eurostat.
  6. Lehmuskoski M., Reinecke S. 2004: Eating, drinking, smoking - comparative price levels in EU, EFTA and Candidate Countries for 2003. Statistics in focus, Economy and Finance, 30, Eurostat.
  7. Szczepaniak I. (red.) 2009: Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza). Raport z Programu Wieloletniego 2005-2009, 150, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  8. Szczepaniak I. (red.) 2012: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1). Raport z Programu Wieloletniego 2011-2014, 25, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  9. Wolszczak-Derlacz J. 2007: Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji. Wyd. Fachowe Cedetu Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu