BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigla Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podstawowe parametry rynku mleka w Unii Europejskiej i w Polsce - próba porównania
Basic Parameters of the Milk Market in the European Union and Poland - a Comparison
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 164-170, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Produkcja mleka, Wielkość spożycia
Dairy, Milk production, Volume of consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rozważania mają na celu przybliżenie roli sektora mleczarskiego w gospodarce Polski i całej Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono możliwościom dostosowawczym gospodarstw w Polsce oraz uwarunkowaniom produkcji mleka i obrotu nim w krajach członkowskich w latach 2003-2008. Porównano potencjał produkcyjny polskiego i unijnego mleczarstwa przez próbę analizy wielkości i rozdysponowania produkcji, przetwórstwa mleka oraz przemysłu mleczarskiego w Polsce i krajach UE. Analizy rynku mleka w UE i w Polsce dokonano przez porównanie wielkości spożycia oraz wielkości i dynamiki cen mleka i jego przetworów. Podjęto także próbę określenia za pomocą analizy regresji wpływu wielkości produkcji i spożycia per capita na ceny mleka oraz wpływu tych cen na wielkość produkcji oraz spożycie na jednego mieszkańca w wybranych krajach UE-15 i UE-10. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on Poland's and the EU dairy sector. In particular, the paper examines the adjustment of Polish dairy farms and the production and marketing conditions in the EU member countries between 2003 and 2008. The discussion considers the production potential of the Polish and EU dairy sectors by analyzing the volume and disappearance of production, milk processing and dairy sector in Poland and the EU. The milk market analysis focused on consumption volume and the level and changes of milk prices and milk products in Poland and the EU. A regression analysis determines the influence of production volume and per capita consumption on milk prices and vice versa in the selected EU 15 and EU 10 member countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bulletin of the International Dairy Federation, 2008, 2009:432/2008, 87-90, 438/2009, 97-100.
 2. Drożdż J., Szczególska M. 2008: Stan przewag cenowych na rynku wybranych produktów przetwórstwa spożywczego. [W:] Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności (red. I. Szczepaniak). IERiGŻ-PIB, Warszawa, 59-50.
 3. Gburczyk S. 2005: Wpływ interwencji rynkowej Unii Europejskiej na główne rynki rolne i żywnościowe w Polsce. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 41.
 4. Gornowicz M. 1994: Światowy rynek mleka i produktów mleczarskich. Przemysł Spożywczy, 10, 316-319.
 5. Gornowicz M. 2003: Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn, 7, 12-13, 52, 69.
 6. Głowacki J. (red.). 2002: Stan polskiego rolnictwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, 64.
 7. Kowalska A. 2008: Rynek mleka i produktów mlecznych. [W:] Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych (red. S. Urban). Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2005: Rentowność wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od skali produkcji. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, seria B, 58, 308-315, Bydgoszcz.
 9. Mierzwa D. 2008: Polskie mleczarstwo w warunkach globalizacji. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 248.
 10. Niemi J., Ahlstedt J. (red.). 2008: Finnish Agriculture and Rural Industries. Agrifood Research Finland. Economic Research, Publication 108a.
 11. Parzonko A. 2009: Globalne uwarunkowania produkcji mleka. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 275-280.
 12. Puurunen M. 2000: Procesy dostosowawcze rolnictwa i ogrodnictwa fińskiego w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 26.
 13. Rasz H. 2009: Rynek mleka w latach 2004-2009. Analizy BAS, 3 grudnia 2009, 16(24), 1-2.
 14. Rybicki G. 2009: Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka jako czynnik konkurencyjności. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 299.
 15. Rynek mleka, Stan i perspektywy. 2006, 2009: Analizy Rynkowe IERiGŻ-PIB, ARR i MRiRW, kwiecień 2006, 14-15, kwiecień 2009, 14-15.
 16. Sałacki K. 2010: Raport mleczarski. Agrotrendy, Warszawa, 21-22, 46.
 17. Sass R. 2007: Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 93, z. 2, 71-79, Warszawa.
 18. Seremak-Bulge J. (red.). 2005: Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywy, 23, 42, 63-75.
 19. Seremak-Bulge J. 2007: Wpływ otoczenia konkurencyjnego na polskie mleczarstwo na rynku Unii Europejskiej. Przegląd Mleczarski, 1, 22.
 20. Seremak-Bulge J. 2008: Liberalizacja WPR oraz likwidacja kwot mlecznych po 2014 r. to szansa dla polskiego mleczarstwa czy zagrożenie? VI Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, Augustów, 25-27 września.
 21. Sych-Wyniarek J. 2008: Rynek mleka w 2008 roku. Biuletyn informacyjny, 5(203), Wyd. ARR, Warszawa, 24-25.
 22. Smoleński Z., Zdziarska T. 2006, 2008: Przetwórstwo mleka. [W:] Rynek mleka, Stan i perspektywy, Analizy Rynkowe IERiGŻ, ARR i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 9.
 23. Szczególska M. 2008: Stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa. [W:] Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności (red. I. Szczepaniak). IERiGŻ-PIB, Warszawa, 40.
 24. Sznajder M., Senkus P. 2001: Produkcja mleka w świecie w latach 1961- 2000. Przegląd Mleczarski, 10, 470.
 25. Urban R. 2003: Analiza przewag komparatywnych na poziomie przemysłu rolno-spożywczego. IERiGŻ, Warszawa, 42.
 26. Wojnar J., Jankowska D. 2008: Tendencje na rynku mleka i produktów mlecznych w Polsce. Wydawnictwo UR, Rzeszów, 133.
 27. Zalewski A. 2000: Gospodarka mleczarska a rynek. Studia i Monografie, 98, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 6-7.
 28. Ziętek I. (red.). 2009: Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2007-2008 (wyniki rachunku symulacyjnego), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 46-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu