BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Propozycja instrumentów wsparcia w polskim PROW na lata 2014-2020
Proposal of Support Measures in Polish RDP 2014-2020
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 193-200, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Trwają prace nad określeniem kształtu WPR w kolejnym okresie programowania. Propozycje KE dotyczące II filaru WPR choć zmieniają strukturę i kształt wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, to mają jedynie charakter kosmetyczny i nie zapowiadają rewolucji w zakresie i charakterze pomocy. Dotąd wdrażane w Polsce PROW wskazują, iż konieczne jest precyzyjne ukierunkowanie poszczególnych działań i takie powiązanie instrumentów wsparcia, aby możliwe było osiągnięcie efektu synergii. Ocena potrzeb rozwojowych wsi i rolnictwa w Polsce wskazuje na to, iż dotychczasowe priorytety nadal pozostają aktualne i koncentrują się wokół budowania zrównoważonej gospodarki wiejskiej w pełni wykorzystującej swój potencjał konkurencyjny. Z tego względu niezwykle istotne jest nie tylko wybranie do PROW 2014-2020 odpowiednich działań, ale również zapewnienie wykorzystania w pełni efektu synergii. (abstrakt oryginalny)

The CAP for the period 2014-2020 is being shaped currently. The EC's proposal on the future of the pillar 2 of the CAP changes the current structure and shape of the support for rural development, but there are no substantial alterations in terms of the extent and character of support. The RDPs implemented so far in Poland indicate the necessity of precise targeting of the program measures and linking them to achieve synergy. The assessment of the state of Polish agriculture and rural areas shows that the current developmental priorities are still valid and concentrate on building sustainable rural economy making full use of its potential. Therefore, the choice of most adequate measures for the RDP 2014-2020 is of vital importance. The developmental needs of the Polish agriculture and rural areas suggest focusing the support on such policy instruments like "Investments in physical assets" and "Farm and business development". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bołtroniuk A., Zagórski M. 2011: Natura 2000 - dobro publiczne, problem prywatny. Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
  2. Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2010: Agrotec Polska. Raport końcowy. Raport przygotowany na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IUNiG-PIB, Warszawa.
  3. Obszary wiejskie w Polsce. 2011: GUS, Warszawa, Olsztyn.
  4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011: MRiRW, Warszawa.
  5. Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011: GUS, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dz.U. UE L nr 277 z 21.10.2005.
  7. Wniosek Komisji Europejskiej 2011a: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, COM(2011)625.
  8. Wniosek Komisji Europejskiej 2011b: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), COM(2011)627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu