BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego
Local Government Debt as a Tool Supporting Implementation of Development Strategies of the Self-Government Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 457-466, rys.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Dług, Strategia rozwoju gminy, Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Debt, District development strategy, Local government, Local government units
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustawowe uczynienie w Polsce samorządu terytorialnego "gospodarzem w terenie" w sposób jednoznaczny określiło podmiotową odpowiedzialność za realizację strategii rozwojowych w gminach, powiatach i województwach samorządowych. Odrabianie zaległości w poziomie rozwoju, m.in. w zakresie infrastruktury rzeczowej, wymaga nie tylko czasu, ale przede wszystkim odpowiednich środków finansowych, z dostępnością do których występują problemy zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Z epokowym wyzwaniem zorientowanym na "wysokie tempo rozwoju lokalnego i regionalnego" oraz obecnym stanem finansów publicznych i systemem zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST), ściśle są powiązane takie zjawiska finansowe, jak: dług publiczny, dług lokalny i deficyt budżetowy. Pojęcie długu publicznego należy interpretować jako wszelkiego rodzaju zobowiązania instytucji sektora publicznego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów bankowych oraz innych wymagalnych zobowiązań podmiotów tego sektora1. Dług lokalny, ten zaciągany w wymiarze lokalnym przez JST, jest immanentną częścią długu publicznego. Ważne jest, aby poziom zadłużania się JST nie utrudniał realizacji przypisanych im ustawowo zadań publicznych(fragment tekstu)

Local government debt is a very important part of financial policy of the self government entities. The tasks of self-governed units are financed by external financial tools like credits and loans. Ihe most important reason of creating debt is a lack of financial public sources and increasing demand for financing of capital and operating expenditures at the local tier. the pressure of local lobby and citizens and also the need of implementation of long - term investments which have been included in the local development strategies. The significant is monitoring of the amount of the local government debt and prevention in the field of current financial liquidity. Global economic and financial crisis has a great impact on the dynamie and extent of the local development strategies in this aspects local government debt might sustain dynamic of growth and development.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN. Warszawa 2005. s. 632-634.
 2. Dług lokalny w teorii i praktyce. Red. M. Kosek-Wojnar. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2007, s. 95: T. Lubińska. S. Franek. M. Będzieszak: Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Difin. Warszawa 2007. s. 123-127
 3. K. Marchewka-Bartkowiak: Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 2003. s. 9-10.
 4. B.Filipiak: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. PWE. Warszawa
 5. G.Kozuń-Cieślak: Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terylorialnego Wyd. PWN. Warszawa 2008. s. 132-147.
 6. J. Glumińska-Pawlic: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wyd.Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003. s. 108-215:
 7. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 2004. s. 169-218:
 8. F. Markowska-Bzdueha: Samodzielność finansowa polskich gmin.Monografia nr 73.Politechnika Radomska,Radom 2004.s.77-135;S.Kańduła:Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku.Wyd.Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,Poznań 2003,s.62-92
 9. M. Kosek-Woj nar. k. Surówka:Podstawy finansów samorządu terytorialnego. PWN. Warszawa 2007. s. 228-238 i 243-247.
 10. L.Patrzałek:Finanse samorządu terytorialnego.Wyd.AE we Wrocławiu,Wrocław 2004.,s.139-152
 11. M. Poniatowicz: Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu). Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2005. s. 285-304
 12. L. Jędrzejewski: Absorpcja funduszy unijnych w Polsce. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Red. J. Głuchowski. Wyd. Naukowe. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2008. s. 635-644
 13. M. Kogut-Jaworska: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu. Warszawa 2008. s. 49-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu