BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Kamila (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy
Womens' Unemployment in the Polish Market
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 1(5), s. 51-58, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne Przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie kobiet, Dyskryminacja w zatrudnieniu
Labour market, Female unemployment, Employment discrimination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono podstawowe zagadnienia bezrobocia na polskim rynku pracy. Odniesiono się bezpośrednio do problemu nierówności oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Ponadto przedstawiono teoretyczne aspekty dominacji płci męskiej nad żeńską. Następnie pokazano podstawowe miary rynku pracy w Polsce i porównano ich wartości biorąc pod uwagę strukturę płci. Zawarto tu również analizę bezrobocia kobiet m.in. według wieku, wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy. Kolejna część artykułu wskazuje na różnice w kształtowaniu się takich miar jak, m.in. bezrobocie, długookresowe bezrobocie, czy stopa zatrudnienia kobiet w gospodarce polskiej i unijnej. Kolejno przeanalizowano konsekwencje bezrobocia oraz zabezpieczenia instytucjonalne kobiet. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the basic problems of unemployment in the Polish labour market. A reference has been made directly to the problem of inequality and discrimination on the grounds of sex. In addition, a theoretical aspects of male dominance over the female have been presented. There have been compared basic factors of the labour market in Poland and their values in terms of gender. A study of women's unemployment has been done according to the following indicators: age, education and duration of unemployment. Another part of the article shows the differences in the development of such factors as: unemployment, long term unemployment, the employment rate of women in the Polish economy and the EU. Following this there have been presented consequences of unemployment and institutional protection of women. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hall R.E., Taylor J.B., (2000) Makroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
  3. http://www.stat.gov.pl/gus.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zm.).
  5. Marciniak J., (2011) Mobbing, dyskryminacja, molestowanie: zasady przeciwdziałania, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  6. Reszke I., (1991) Nierówności płci w teoriach: teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, Warszawa: Res Publica Press.
  7. Szumpich S., (2000) Problemy bezrobocia wielokrotnego, Kraków: "Secesja".
  8. Ustawa Kodeks Pracy, (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 z późniejszymi zm.).
  9. Wojdyło-Preisner M., (2009) Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  10. Zachorowska-Mazurkiewicz A., (2006) Kobiety i instytucje: kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" Sp. z o. o.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu