BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marek Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Wpływ lokalnego kapitału społecznego na zachowania organizacyjne urzędników
Influence of a Local Social Capital on an Organizational Behavior of Clerks
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 2(6), s. 5-11, rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i Marketing
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Zachowania organizacyjne, Urzędnik państwowy
Social capital, Organisational behaviour, Public officials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy pracownicy organizacji są jej najważniejszym ogniwem, ponieważ dzięki ich postawom, podejmowanym decyzjom i działaniom organizacja może się rozwijać, realizować swoje cele i konkurować z pozostałymi uczestnikami rynku. Teoria nowego instytucjonalizmu pozwala ująć zachowania człowieka z dwu uzupełniających się perspektyw. W tym kontekście przeprowadzono badania mające na celu identyfikację zależności między kapitałem społecznym powiatów a kulturą organizacyjną działających na ich terenie starostw powiatowych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki tych badań, w części ukazującej wpływ poziomu kapitału społecznego na zachowania organizacyjne urzędników. (abstrakt oryginalny)

In the knowledge based economy employees are the most important part of an organization because due to their attitudes, decisions and actions, organisations are able to develop, fulfil their aims and compete in the market. The new institutionalism theory enables to show human's behaviour from two complementary perspectives. There has been conducted research to identify the relations between social capital of the counties and organisational structure of county offices. This paper presents a part of the research that presents the influence of the social capital level on the organisational behaviour of the clerks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., (2007) Zarządzanie ludźmi. Praktyczny podręcznik dla menedżerów liniowych, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 2. Bourdieu P., Wacquant L.J.D., (2001) Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 3. Chmielewski P., (2011) Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 4. Dąbrowska E., (2010) Analiza poziomu kapitału społecznego w kontekście lokalnego społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie miasta Białystok [w:] Popławski T., Truszkowska J., red., Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań, Łomża: Libra-Print.
 5. Ford D., (2001) Trust and Knowledge Management: The Seed of Success, Kingston: Quinn's KBE centre for Knowledge-Based Enterprises.
 6. Fukuyama F., (1997) Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław: PWN.
 7. Fukuyama F., (2003) Kapitał społeczny [w:] Harrison L.E., Huntington S.P., red., Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań: Zysk i S-ka.
 8. Glińska-Neweś A., (2007) Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Toruń: Dom Organizatora.
 9. Grootaert Ch., red., (2004) Measuring Social Capital: an Integrated Questionnaire, Washington D.C: Wold Bank Working Paper 18.
 10. Harrison L.E., Huntington S.P., red., (2003) Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań: Zysk i S-ka.
 11. Hoover J., Valenti A., (2005) Unleashing Leadership, Franklin Lanes: Career Press.
 12. Hultman K., Gellerman B., (2002) Balancing Individual and Organizational values, San Francisco: Jossey- Bass/Pfeiffer.
 13. Jędrych E., red., (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków: Oficyna.
 14. Jędrych E., (2007) Kierowanie zespołami pracowniczymi [w:] Jędrych E., red., Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków: Oficyna.
 15. Kaźmierczak T., (2007) Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść [w:] Kaźmierczak T., Rymsza M., red., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 16. Kaźmierczak T., Rymsza M., red., (2007) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 17. Knorringa P., van Staveren I., (2006) Social Capital for Industrial Development: Operationalizing the Concept, Wiedeń: UNIDO.
 18. Kożusznik B., (2007) Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa: PWE.
 19. Lubińska T., (2011) Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa: Difin.
 20. Marek A., (2010) Zarządzanie przez kulturę organizacyjną jako sposób na rozwój potencjału pracowników [w:] Pawlak M., red., Nowe tendencje w zarządzaniu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 21. Marek A., (2012) Motywacja urzędników starostw powiatowych w Polsce - perspektywa neoinstytucjonalna [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J.P., red., Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Łódź: Wydawnictwo Media Press.
 22. Pawlak M., red., (2010) Nowe tendencje w zarządzaniu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 23. Piotrkowski K., red., (2006) Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej.
 24. Piotrkowski K., (2006) Praca w organizacji przyszłości [w:] Piotrkowski K., red., Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej.
 25. Popławski T., Truszkowska J., red., (2010) Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań, Łomża: Libra-Print.
 26. Portes A., Landolt P., (1996) The Downs of Social Capital, "The American Prospect" 26, p. 18-22.
 27. Portes A., (1998) Social Capital: Its Origins and Applications In Modern Sociology, "Annual Review of Sociology" 24, p. 1-24.
 28. Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J.P., red., (2012) Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Łódź: Wydawnictwo Media Press.
 29. Tyrała P., (2003) Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 30. Wasilewski J., (2006) Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu