BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heller Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Interwencjonizm państwowy w kształtowaniu międzyregionalnych dysproporcji w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce
State's Interventionism in Forming of the Interregional Disproportions in Economic Development of Rural Areas in Poland
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 59-67, tab., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Interwencjonizm państwa, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Government intervention, Rural areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Program SAPARD i jego regionalny podział jest klasyczną formą bezpośredniej interwencji państwa w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich. Zaprezentowane wyniki badań nie potwierdzają tezy o wyrównawczych funkcjach tej interwencji wobec regionalnego zróżnicowania rozwoju gospodarczego rolnictwa i obszarów wiejskich. Przydział środków finansowych z Programu SAPARD do poszczególnych województw zdominowała koncepcja zbliżenia relacji pomiędzy oferowaną pomocą a potencjalnym popytem. W ten sposób z bezpośredniej interwencji państwa wyeliminowano funkcję łagodzenia regionalnych różnic w rozwoju wsi i rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The SAPARD programme and its regional distribution is a classic form of a direct state's intervention in the sector of agriculture and rural areas. Results of the presented research do not confirm the hypothesis that this intervention had an equalizing effect on the regional disproportions in economic disproportions in agriculture and rural areas. The distribution of financial means of the SAPARD programme to certain regions was dominated by the conception of bringing closer the offered aid and the potential demand. This way, the function of equalizing the regional disproportions in agricultural development was eliminated from the state's direct intervention. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdański M. 2009: Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce. Maszynopis w Katedrze Makroekonomii UWM, Olsztyn.
 2. Boni M. (red.). 2009: Raport Polska 2030. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa s. 239.
 3. Czyżewski B. 2003: Interwencjonizm agrarny w optyce instytucjonalnej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Agrobiznes 2003, Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. AE, Wrocław, s. 141-149.
 4. Gorzelak G. 2004: Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 37-72.
 5. Gradziuk K. 2007: Realizacja programu SAPARD w Polsce - zróżnicowanie regionalne. Program Wieloletni, nr 85. IERiGŻ, Warszawa, s. 10, 39.
 6. Heller J. 2003: Finansowanie rozwoju regionalnego obszarów wiejskich z programu SAPARD. Roczniki Naukowe SERiA, t. V, z. 4. s. 106-110.
 7. Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. 2007: Raport końcowy, Agrotec, IERiGŻ-PIB, Warszawa 12 grudnia.
 8. Produkt Krajowy Brutto - Rachunki Regionalne w 2005 r. 2007: GUS, US Katowice.
 9. Raport końcowy z realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, czerwiec.
 10. Rocznik Statystyczny Województw. 2007. 2008: GUS, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002. Dz. U. 2000. 122.1326.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002. Dz. U. 2001.39. 460.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002. Dz. U. 2002.73.666.
 14. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. 2007: Komisja Europejska, Bruksela, s. 10-13.
 15. Sikorska A., Wrzochalska A., Chmieliński P. 2009: Jest rozwój, pozostają różnice. Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich. Sterdyń, 1-3 czerwca. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 2-4.
 16. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Dz. U. 2000.48. 550.
 17. Wilkin J., Nurzyńska I. (red.). 2008: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 17-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu