BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Inwestycje infrastrukturalne czynnikiem wyrównywania dysproporcji rozwoju obszarów problemowych Podkarpacia
Infrastructural Investments as a Development Factor of Less Favoured Areas in Podkarpacie
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 9-13, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Infrastruktura, Samorząd terytorialny, Rozwój gospodarczy regionów, Obszary problemowe
Investment, Infrastructure, Local government, Economic development of regions, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Wyrównywanie istniejących dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, w tym na terenach wiejskich, jest wiodącym celem polityki strukturalnej UE realizowanej poprzez stworzenie instrumentów finansowych wspierających przemiany strukturalne. Powstaje więc kwestia zaawansowania niezbędnych przemian szczególnie w regionach zagrożonych marginalizacją. W opracowaniu podjęto zagadnienie oceny zakresu inwestycji infrastrukturalnych w gminach zaliczanych do obszarów ONW Podkarpacia. Podjęte badania koncentrują się na działaniach władz samorządowych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, jako czynnika rozwoju lokalnego w pierwszym okresie członkostwa w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Settling the existing developmental discrepancies between regions, including rural areas, is one of the major objectives of the EU structural policy to be accomplished by means of financial instruments supporting structural transformations. Consequently, there arises an issue of the level of advancement of the necessary transformations - especially in the regions threatened with marginalization. The paper attempts to evaluate the scope of infrastructural investments in the LFA communes in Podkarpacie. The research deals with activities undertaken by the commune governments with regard to infrastructural investments as an important factor of local development in the first years of Polish membership in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran E., Grzebyk B. 2011: Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich Podkarpacia - stan i perspektywy. Uniwersytet Rzeszowski (tekst w opracowaniu do druku).
  2. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. 2008: Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Rzeszów, 103.
  3. Grosse T.G. 2001: Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (5), 64.
  4. Kupiec L. Gołębiowska A., Wyszkowska D. 2004: Gospodarka przestrzenna, t. VI. Infrastruktura społeczna. Białystok, 5. Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
  5. Musiał W. 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Wyd. IRWIR PAN, Warszawa, 66.
  6. Parysek J.J. 2006: Wprowadzanie do gospodarki przestrzennej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 22.
  7. Sierak J. (red.) 2010: Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce. SGH, Warszawa, 11.
  8. Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, cz. 2. 2009: Opracowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  9. Zarębski P. 2010: Atrakcyjność inwestycyjna regionów w Polsce. Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa, 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu