BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Barbara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 81-92, rys.,bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Przemysł spożywczy
Innovative character, Food industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
W analizach dotyczących problematyki innowacyjności często wskazuje się na procesy innowacyjne w branżach wysokiej technologii. Są one określane jako te, które mają największy wpływ na kształt, zakres i tempo rozwoju zarówno przedsiębiorstw, które do nich należą, jak i gospodarki jednostki terytorialnej (regionów), gdzie jest ona prowadzona. A. Świadek3 stwierdza, że jeżeli w regionie rośnie udział przedsiębiorstw wysokich technologii, to z czasem rośnie także jego innowacyjność. Jest to niewątpliwie uzasadniona ocena, bowiem specyfika tych branż wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu technicznego produktów oraz zaawansowanej techniki ich wytwarzania. Warto jednak nadmienić, że skala prowadzonej przez nie działalności w Polsce nie jest duża. Produkcja sprzedana podmiotów reprezentujących najwyższy poziom techniki nie przekroczyła w latach 2004-2006 5% ogółu produkcji sprzedanej sekcji Przetwórstwo przemysłowe4. Tymczasem przedsiębiorstwa zaliczane do niskiej techniki generowały znacznie powyżej 30% produkcji sprzedanej. Jest to zdecydowanie najwyższy odsetek spośród podmiotów zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów techniki tej sekcji.(fragment tekstu)

Expenditures on implementing innovations which were incurred by the food industry enterprises in years 2003-2006 were differentiated taking into account value as well as area (in voivodships). The highest level was noted in 2006. The highest level of expenditures on innovative activity were allocated by the enterprises Iocated in the mazowieckie voivodship. This was one of the five voivodships whose expenditures were higher than the national average. In other voivodships these expenditures were much lower and in six of them expenditures didn't achieve even half of the national average. The share of expenditures of the food industry on innovative activity within the manufacturing industry amounted to 17% in 2006 year in Poland. The highest level was noted for the enterprises Iocated in the lubelskie voivodship (almost three times more than the national average), the lowest leve! was noted for the podkarpackie voivodship.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczko T., Puchała-Krzywina E., Pieńkowska M., Innowacyjność przemysłu spożywczego - wyniki badań, [w:] M. Adamowicz (red.) Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, t. 1, SGGW, Warszawa 2008;
 2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992;
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006;
 4. Górska-Warsewicz H., Innowacje na polskim rynku żywności. "Przemysł Spożywczy" 2006, Nr 4;
 5. Grzybowska B., Innowacje w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego - doświadczenia i plany, [w:] J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.) Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007;
 6. Jokiel G., Marciszewska A., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej Dolnego Śląska w przededniu integracji z UE, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 963, Wrocław 2002;
 7. Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacje produktowe i ich uwarunkowania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 52, Warszawa 2004;
 8. Kociszewski M., Szwacka J., Innowacyjność stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, [w:] M. Adamowicz (red.) Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, t. 1, SGGW, Warszawa 2008;
 9. Kraśnicka T., Innowacje w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 1, Kraków 2008;
 10. Nauka i Technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007;
 11. Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2007;
 12. Szczepaniak I., Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005;
 13. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007;
 14. Urban S. (red.), Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 3, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu