BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Copp Tomasz (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA)
Tytuł
Wpływ inkubatora przedsiębiorczości na rozwój działalności gospodarczej regionu - studium przypadku
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 251-268, rys.,tab., bibliogr.18 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Słowa kluczowe
Inkubatory przedsiębiorczości, Rozwój, Region, Działalność gospodarcza
Enterprise incubators, Development, Region, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dziś małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek europejskich. Cele w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, które mają odzwierciedlenie w dokumencie implementacyjnym Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, to między innymi zmniejszenie barier administracyjnych, poprawa otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej, powstawania nowych przedsiębiorstw i zwiększania zatrudnienia, a także obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwój rynku innowacji i otoczenia instytucjonalnego. Diagnoza sytuacji Polski w obszarze inkubatorów przedsiębiorczości jako instytucji świadczących wsparcie dla przedsiębiorstw wskazuje, iż pomimo funkcjonowania znaczącej liczby takich instytucji ich rozmieszczenie nie jest równomierne, natomiast oferta nie zawsze dostosowana do potrzeb przedsiębiorców.(fragment tekstu)

Business incubators constitute a comprehensive tool of supporting the development of business activity in the region. Apart from the infrastructure, the facilities ensure advice, information and financial support for entrepreneurs. Ideally, business incubators serve as a useful tool for overcoming barriers and probiems related to establishing and developing smali businesses. This results in solving probiems of local enterprises, facilitating their growth as well as stimulating their innovativeness; incubators contribute to the initiation of new business enterprises. As a result, the process of supporting regional business activity is initiated. It should be observed, also on the basis of empirical experience, that an incubator, meeting appropriate requirements, may function as a useful instrument of developing regional business activity. The intention of this article was not to show the ways and methods of action in the area of realization of an enterprise which is a business incubator. However, the analysis of theoretical models of incubators and the results of empirical research, as well as acquainting the reader with practical experiences related to establishing and developing the business incubator, show some certain directions which can be used in the establishment of new incubators in the futurę(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Copp T., Kierunki rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i innowacji [w:] Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 29, Gliwice 2006;
 2. Copp T., Fundusze unijne krok po kroku [w:] Biuletyn zarządu głównego SITG, Wspólne Sprawy, Nr 2 (178), Katowice, kwiecień 2008;
 3. Copp T., Misja gospodarcza [w:] Wiadomości Rudzkie, Rudz Śląska 15.06.2005;
 4. Fic M., Rola Ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw, Zielona Góra 1994;
 5. Matusiak K. B. (red.): Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport 2007, Poznań 2007;
 6. Małkowski T., Jaskółka doliny krzemowej w Rudzie Śląskiej, "Gazeta Wyborcza", Katowice 11.06.2007;
 7. Mian SA, Technology Business Incubation: Learning from the US Experience [w:] Technology Incubators: Nurturing Smali Firms, OECD, Paris 1997;
 8. Widera A., Najlepszy w Polsce, "Goniec Górnośląski", Chorzów 8.10.2004;
 9. W. T., Międzynarodowo w inkubatorze, "Wiadomości Rudzkie", Ruda Śląska 29.03.2006;
 10. The National Business Incubation Association: A national benchmarking analyses of business technology incubator performance and practices, NBIA, OHIO 30 września 2003;
 11. Akt notarialny Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nr 1902/04 z dnia 15 marca 2004;
 12. Decyzja Nr l/0rg/91 Pełnomocnika ds. Popierania Przedsiębiorczości z dnia 9 kwietnia 1991 roku w sprawie powołania zakresu i trybu działania Rady Inkubatorów Przedsiębiorczości;
 13. Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 2006 r.;
 14. KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ, Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010), Bruksela, dnia 11.12.2007 r.;
 15. Rachunek zysków i strat spółki Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości za 2006 r.;
 16. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie śródokresowej rewizji Strategii Lizbońskiej, P6_TA(2005)0069, Parlament Europejski, 9 marca 2005;
 17. Sprawozdanie z rzeczowego wykonania biznes planu Rudzkiego inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na lata 2004-2007 za I półrocze 2007 r.;
 18. Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska numer 383/WII/2003 z dnia 11.12.2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu