BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Sposoby racjonalizowania produkcji w gospodarstwie : szanse i zagrożenia
The Ways of Production Rationalizing in the Farm : Opportunieties and Threats
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 77-90, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Racjonalność gospodarowania, Wynik finansowy, Efektywność produkcji
Economic rationality, Financial performance, Production effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono koncepcję różnych sposobów powiększania wyniku finansowego, uwzględniając zmiany ilości produkcji, cen produkowanych wyrobów i ponoszonych kosztów. Stwierdzono, że najlepszy jest wariant poszukiwań i likwidacji błędów w procesie produkcji, na drugim miejscu co do skali dobroci jest wariant ekstensywny polegający na niewielkim spadku wartości produkcji na skutek jeszcze większego zmniejszenia kosztów całkowitych, na trzecim - wariant półintensywny wyrażający się wzrostem produkcji na skutek zmian optymalizacyjnych w strukturze kosztów całkowitych lub substytucji jakościowo-asortymentowej, przy zachowaniu niezmienionego ogólnego poziomu kosztów całkowitych, na czwartym - półekstensywny (oszczędności środków), to znaczy utrzymania wartości produkcji i obniżenia kosztów. Najbardziej ryzykowny jest wariant intensywny - maksymalnego efektu, gdzie zwiększane są koszty w oczekiwaniu na jeszcze większy wzrost wartości produkcji, dlatego zwiększanie kosztów musi być poprzedzone dogłębną analizą i rozważeniem czy nie ma innych, wcześniej wymienionych sposobów zwiększania wyniku finansowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the conception of different ways of increasing the financial income, taking into account the changes of production quantity, prices of produced goods and costs. Presented results suggest that the best way is the variant of seeking and elimination the mistakes in production process. In the second place, if we are thinking about the chance of success, is the extensive variant, which core issue is not big decreasing of production value with simultaneously more significance decreasing of total costs. The third is semi extensive variant it is the increasing of production value due to the optimal changes in the structure in total costs or quality assortment substitution with maintaining unchangeable total costs. In the forth place is the semi extensive variant (saving of production means) -it is maintaining unchangeable production value and costs decreasing. The most risky is the intensive variant maximal effect, when we increase costs and we expect more and more increasing of production value. Therefore increasing of the costs have to be firstly deeply analyzed and consider if exists any of other earlier mentioned ways of increasing the financial outcome. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Halcrow H. G. 1980: Economies of Agriculture. McGraw - Hill, New York, s. 6.
  2. Juszczyk S. 2008: The rational managing principle, proposition of extension. EJPAU, volume 11, Issue 1, topic: economics, s. 9.
  3. Kierul Z. 1980: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa, s. 23.
  4. Kirzner I. M. 1979: Perception, Opportunity, ans Profit. The University of Chicago Press. Chicago, s. 63.
  5. Lange O. 1975: Dzieła. Tom 3. PWN, Warszawa, s. 384-385.
  6. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa, s. 34.
  7. Mączyńska E. 2008: Bankructwa przedsiębiorstw, wybrane aspekty instytucjonalne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 34-35.
  8. Praca zbiorowa. 1977: Zbiór zadań z ekonomiki, organizacji i rachunkowości gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa.
  9. Tomczak E 1983: Relacja nakład - efekt w rolnictwie. [W:] Ekonomika rolnictwa, zarys teorii, praca zbiorowa. PWRiL, Warszawa, s. 162.
  10. Ziętara W. 1998: Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 34, s. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu