BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplicka-Kozłowska Iwona Zofia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kozłowski Andrzej Józef (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Dochody radnych uzyskiwane z tytułu diety
Incomes Derived by Councillors from Allowance
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 62-66, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Dochody, Samorząd terytorialny, Gmina, Systemy motywacyjne
Income, Local government, District, Motivating systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorząd terytorialny, szczególnie samorząd gminny, jest formą zorganizowania społeczeństwa lokalnego wprowadzoną przemianami zapoczątkowanymi w 1989 roku. W zaprezentowanych wynikach badań podmiotem byli radni gmin Wielkopolski, a przedmiotem - dieta radnych jako czynnik motywujący obywateli do aktywnego udziału w pracach organów zarządzania ogólnego. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na istotną rolę diety jako czynnika wpływającego na podjęcie decyzji o kandydowaniu do rady. Dieta dla podstawowych grup zawodowych reprezentowanych w radzie, stanowi istotny udział w ich osobistych dochodach. (abstrakt oryginalny)

Territorial self government, especially municipal, is a form of local society organization which was started as a results of political changes in 1989. Researches, and presented results concerning a municipal councilors in Wielkopolska area. Scope of researches was an allowance as a motivation factor. Researches pointed out an important role of allowance as a contributory factor to candidate for municipal council and therefore in taking part in its work. Allowance is a important part of personal income for council members from main professional groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. 1997: Jak być lepszym menedżerem. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 15.
 2. Borkowska S. 2006: Motywacja i motywowanie. [W:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (red. H. Król, A. Ludwiczyński). PWN, Warszawa, 352.
 3. Góral Z. 1999: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym. Wyd. Difin, Warszawa, 246.
 4. Izdebski H. 2008: Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 167.
 5. Kosek-Wojnar M., Surówka K. 2007: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa, 13.
 6. Kosiedowski W. 2005: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 74.
 7. Kozłowski A. J. 1997: Samorząd terytorialny w Polsce. Soft Vision, Szczecin.
 8. Leoński Z. 2001: Samorząd terytorialny w RP. C. H. Beck, Warszawa, 98.
 9. Ostaszewski J. 2007: Finanse. Difin, Warszawa, 134.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Dz.U. 2000 r., Nr 61, poz. 710.
 11. Sypniewski Z., Szewczyk M. 1999: Status prawny radnego. Wyd. ZCO, Zielona Góra, 93-94.
 12. Ustawa budżetowa na 2011 rok. Dz.U. 2011, Nr 29 poz. 150.
 13. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 15. Wykrętowicz S. 2008: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 172.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu