BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michna Waldemar (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Źródła wzrostu i rozwoju wsi tkwią głównie w tworzeniu nowych miejsc pracy
Sources of Development of Rural Areas are to be Fund in Creation of New Jobs
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 139-146, tab., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Źródła finansowania, Zatrudnienie
Rural development, Source of financing, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę obszarów wiejskich w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, ze wskazaniem znaczenia rozwoju pozarolniczych miejsc pracy. Omówiono kierunki (osie) rozwoju obszarów wiejskich w latach 20072013 wskazując źródła ich finansowania. Rozwój obszarów wiejskich w Polsce powinien dotyczyć zarówno rozwoju rolnictwa, jak i działalności pozarolniczej. Ważny jest rozwój infrastruktury wsi, ale także tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność pozarolniczą produkcyjną czy usługową. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to describe the characteristics of rural areas in Poland comparing to Rother countries of the European Union from the perspective of creation of off farms jobs. There were described main directions (axis) of development in the perspective of the years 2007-2013 (5) with the emphasis on the sources of financing. The paper argues that the development of rural areas in Poland should cover both agricultural and off farm activities. In this context there is important development of infrastructure of rural areas, as well as creation of new jobs in small and medium enterprises providing off farm production or services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barroso J. M. 2009: Założenia polityczne dla następnej komisji. Bruksela, 3.09.
  2. Kłodziński M. (red.) 2008: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Markowski Т., Stasiak A. (red.) 2007: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. PAN, KPZK, zeszyt 233, Warszawa.
  5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa, lipiec 2007.
  6. Produkt krajowy brutto, rachunki regionalne w 2006 r. GUS, Katowice 2008.
  7. Zawaliska K. (red.) 2005: Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu